Kaj meni o položaju žensk na Univerzi v Ljubljani njen rektor?

Na AGRFT je v torek, 2.12.2014, potekala okrogla miza v okviru Svobodne univerze, na kateri se je razpravljalo o neenakosti na univerzi. Govorci so bili rektor prof. dr. Ivan Svetlik, dr. Vlasta Jalušič, prof. dr. Pavel Zgaga, predstavnik Iskre Ivan Kukuljan, moderiral je dr. Mirt Komel. Posnetki so dostopni na http://svobodnauniverza.si/2014/12/okrogla-miza-o-akademski-neenakosti/ .

Ko je razprava nanesla na neenakost na podlagi spola (zadnji posnetek na prejšnji povezavi), je rektor izrazil dvome o tem, da bi na Univerzi v Ljubljani prihajalo do spolno diskriminatornih praks, in pokazal nepripravljenost, da bi se v zvezi z njimi kaj ukrenilo. V imenu ohranjanja univerze kot elitne institucije se mu zdi bistveno, da je edini kriterij za napredovanje znanje; kakršni koli drugačni parametri bi po njegovem rezultirali v večji nepoštenosti ali slabši kakovosti univerze. Kakršne koli razlike med spoloma (npr. zelo majhno število rednih profesoric v primerjavi s številom moških profesorjev, ki je obenem tudi v popolnem nesorazmerju s številom diplomantk in doktorantk na UL) rektor sicer pripisuje ženski neambicioznosti in temu, da ženske svojo energijo usmerjajo drugam, namreč v vzdrževanje “slovenske družine”. Čeprav je izrazil zavedanje, da do tega pride zaradi socializacije in mačistične družbe, je v tem le našel dodaten izgovor, češ da univerza potemtakem tukaj ničesar ne more ukreniti.

V Iskri ugotavljamo, da so rektorjeva stališča nesprejemljiva. Iz njegove argumentacije lahko razberemo, da ne razume medsebojne pogojenosti univerze in drugih segmentov družbe in da zanika družbeno vlogo univerze. Ta ima namreč s tem, ko producira novo znanje in visoko izobražene ljudi, ki imajo velik vpliv, prav posebno mesto v družbi. Če se univerza ne zaveda in ne odpravlja neenakopravnih in diskriminatornih razmerij, jih kot družbena institucija neobhodno preslikava v svoje delovanje. Zato jih potem vedno znova vključuje v nove paradigme znanja ter s tem v ideološki aparat družbe. Zaradi tega si rektor kot glavni zastopnik in vodja univerze ne bi smel preprosto umiti rok, češ da ta ustanova ne nosi odgovornosti za neenakost znotraj nje same in da ne more vplivati na širšo družbeno situacijo. Univerza bi, nasprotno, morala biti ena ključnih institucij za odpravljanje spolne diskriminacije.

Nadalje je nesmiselno trditi, da je edini pravilni kriterij za napredovanje na univerzi znanje, ne da bi se pri tem zavedali, od česa vsega je odvisno izkazano znanje posameznika, in kako poteka operacionalizacija tega parametra. Če si pogledamo statistiko, ta kaže, da so struktura in kriteriji napredovanja v znanosti ženskam nenaklonjeni, saj obstaja pomembna razlika med deležem diplomantk (EU: 60 %), deležem doktoric (EU in SLO: 46 %) in deležem rednih profesoric. Ti so najnižji na področju tehnike (7,9 %) in najvišji na področju družboslovja (19,4 %) in humanistike (28,4 %) – kar pa so vseeno izjemno nizki odstotki glede na delež diplomantk in doktoric na teh smereh, saj imamo v Sloveniji delež doktoric na področju izobraževanja 82 % in na področju humanistike 68 % (Ule, Šribar in Umek Venturini, 2013; OECD, 2012). Naivno je misliti, da do teh razlik pride zaradi razlik v znanju. Študije kažejo, da se delo ženske v veliki večini primerov ocenjuje slabše kot enako delo moškega kandidata (Steinpreis, Anders in Ritzke, 1999). Poleg tega je proces napredovanja in kadrovanja na univerzi v večini primerov odvisen od majhnega kroga vplivnih profesorjev. Ti so kot vsi ljudje aktivno vpeti v družbeno dogajanje in se zato ne morejo izogniti družbenim, institucionalnim in tudi osebnim vplivom, ti pa so zaradi družbene realnosti patriarhalni in seksistični. Če se teh dejavnikov ne problematizira in prikliče v javno zavest, bo operacionalizacija parametra znanja skoraj zagotovo slaba in nepravična, saj te dejavnike ignorira, namesto da bi jih z ustreznimi mehanizmi odpravljala. Tako se spregleda sistemske ovire za napredovanje kompetentnih posameznic ženskega spola in pripadnic/kov marginalnih skupin po univerzitetni hierarhični lestvici, namesto tega pa napredujejo posamezniki, ki so sicer zaželjenega moškega spola, a so v resnici lahko manj kompetentni. Z vpeljavo mehanizmov, ki bi odpravljali seksizem, bi tako univerzi pravzaprav zagotovili boljšo kakovost.

Nezadostnost “parametra znanja” potrjuje tudi raziskava OECD 2006, ki ugotavlja, da so metode ocenjevanja dosežkov in projektov in ocenjevanja odličnosti in uspešnosti  spolno pristranske v vseh segmentih zaposlovanja in delovanja zaposlenih na univerzi: tako pri kadrovanju, promoviranju v znanstvene nazive in zaposlitvi, kot pri merilih izbire in razdeljevanju raziskovalnih sredstev. Pri karierni (ne)uspešnosti torej sploh ni bistvena lastna ambicioznost, kot bi želel problem poenostaviti rektor. Primarni vzrok za manjšo karierno uspešnost žensk je to, da ženske dobijo preprosto manj podpore in spodbud za vključevanje v raziskovanje kot moški. Poleg tega so redko povabljene v odbore in druga odločevalna telesa univerze. Moški pa so zaradi svojega družbeno zaželjenega kulturnega kapitala moškosti, ki je družbeno bolj sprejemljiv in bolj zaželjen, na vseh višjih in odločujočih položajih hitreje in bolje sprejeti.

Pomembno je nasloviti še dejavnik skrbi za gospodinjstvo in družino, ki v enakopravni družbi pravzaprav ne bi smel biti problematičen. A kot je, sicer brez resne naslovitve, pripomnil že rektor, so v veliki večini ženske tiste, ki opravljajo skrbstveno vlogo v družini. To še zdaleč ni trivialno dejstvo, ki bi se ga smelo zlahka odsloviti. Sistemsko pripisovanje skrbstvene vloge ženskam na splošno omeji možnosti njihovega udejstvovanja v družbi. To je zato tudi eden pomembnejših dejavnikov, ki otežuje delovanje žensk v znanosti.  Sistemsko bi se moralo spodbujati enakopravno porazdeljevanje gospodinjskih del med vse družinske člane. Predvsem in ključno pa bi bilo treba okrepiti mehanizme, s katerimi javne ustanove prevzamejo večji del skrbstvene in vzgojne vloge in posledično razbremenijo ženske ter jim omogočajo bolj enakopravno udejstvovanje v družbi. V Sloveniji se je zato danes nujno zavzemati za ohranitev sistema javnih vrtcev in javnega šolstva, ter za povečevanje njune dostopnosti in kakovosti. Enako pomembna je inštitucija plačanega porodniškega in starševskega dopusta.

Naj zaključimo s povedno statistiko, da se spolno diskriminatornih praks v zvezi s kadrovanjem in kriteriji za napredovanje na univerzi zaveda kar 91,1 % zaposlenih (Ule, Šribar in Umek Venturini, 2013). Rektor ljubljanske univerze očitno spada med 8,9 % nevednih. To še posebej težko razumemo glede na to, da je po izobrazbi sociolog.

V Iskri ga pozivamo, da ponovno premisli o spolni neenakosti in začne znotraj univerze vršiti politike, ki bodo odpravljale obstoječe spolno diskriminatorne prakse. Nujno je treba uvesti mehanizme, ki bodo preprečevali nepravično napredovanje, kadrovanje in dodeljevanje projektov na podlagi spola. Univerza bi morala začeti aktivno delati na izobraževanju o spolni neenakosti tako na ravni zaposlenih, študentk in študentov kot širše javnosti. Izgovarjanje na seksizem kot nepremagljivo družbeno danost je nesprejemljivo. Univerza ima kot pomemben del izobraževalnega sistema veliko družbeno moč, ki jo mora uporabiti za delovanje v smeri enakopravnosti za vse pripadnice in pripadnike družbe.

 

 

Viri:

Ule, M., Šribar, R. in Umek Venturini, A. (2013) Ženske v znanosti, ženske za znanost: znanstvene perspektive žensk v Sloveniji in dejavniki sprememb. Ljubljana: Založba FDV.

European Commision. (2013). She figures 2012. Statistics and Indicators of gender Equality in Science. Brussels: DG Research & Innovation.

Steinpreis, R. E., Anders, K. A. in Ritzke, D. (1999). The impact of gender on the review of the curricula vitae of job applicants and tenure candidates: A national empirical study. Sex roles, 41(7-8), 509-528.

 

Smo študentje in NE klienti

* Smo študentje in NE klienti *
Svetovni teden akcije – od 17. do 22. novembra 2014
in Iskrina javna tribuna na Filozofski fakulteti (četrtek ob 18.00)

Pozivamo na Mednarodni dan akcije za prevzem izobraževanja (v svoje roke). International Student Movement (Mednarodno študentsko gibanje, kratica ISM) je spletna platforma, ki združuje številne posameznike in skupine z različnih koncev sveta. Skupina študentov ISM se je povezala na sestankih prek spletnega klepeta in se odločila za poziv k usklajenemu delovanju po vsem svetu. ZDRUŽILI se bomo v solidarnosti, kajti ne glede na to, kje živimo, smo vsi vpleteni v isti boj proti profitno naravnanim interesom in njihovemu prevzemanju izobraževalnega sistema. Krčenje sredstev, iskanje zunanjih izvajalcev, zapiranje šol, dvigovanje življenjskih stroškov in šolnin so nekateri izmed ukrepov, ki so povezani z vse večjo komercializacijo in privatizacijo izobraževanja. Mednarodno združevanje je naš odgovor za premagovanje teh ovir – borimo se za emancipatorno izobraževanje za vse.

Continue reading “Smo študentje in NE klienti”

Poziv MDDSZ in vladi RS glede ureditve študentskega dela

Pozivamo MDDSZ ter Vlado RS, da ob dvigu stroškov študentskega dela uvedejo še minimalno urno postavko – geslo “vsako delo šteje” naj bo upoštevano dosledno!

V okviru priprave novih varčevalnih ukrepov za leto 2015 Vlada RS predvideva dvig obdavčitve študentskega dela, in sicer v obliki plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je ena izmed pravic, do katerih bi morali biti upravičeni vsi, ki delajo, študentje ali ne. Zato bi bil ta ukrep sam na sebi pozitiven, če bi bil sprejet v okviru zakona, ki ureja celotno področje občasnega in začasnega dela dijakov in študentov. Žal pa bo v tej obliki izključno škodljiv, saj bo delodajalcem omogočal, da celotno povečano obdavčitev zvrnejo na pleča študentov v obliki nižjih plač.

SCREENSHOT:

Zbrisano Continue reading “Poziv MDDSZ in vladi RS glede ureditve študentskega dela”

Podpora protestnemu pismu Zveze glasbenih šol Slovenije

V Iskri izražamo podporo Zvezi glasbenih šol Slovenije (ZGŠS), ki je naslovila pismo na Vlado RS glede varčevalnih ukrepov. V okviru varčevalnih ukrepov se med drugim namerava delno prenesti financiranje glasbenega šolstva z države na starše otrok.

Želeli bi opozoriti na posledice, ki jih imajo takšni rezi v dodatno izobraževanje otrok. S tem, ko obšolske aktivnosti postajajo plačljive, onemogočimo enake možnosti za razvoj in izobrazbo vseh otrok. Starši, ki svojim otrokom že tako komaj priskrbijo osnovne šolske potrebščine, si nikakor ne bodo mogli privoščiti dodatnih stroškov pri izobraževanju svojega otroka. Velik del otrok bo tako, ne glede na izražen glasbeni talent in ne glede na želje, prikrajšan za dodatno izobraževanje na glasbenem področju, s čimer jim bo onemogočen enak razvoj kot vrstnikom iz socialno boljše situiranih družin. Takšno ravnanje le še poglablja družbene neenakosti in povečuje stigmatiziranost otrok in staršev, ki so se ne po svoji krivdi znašli v finančno težki situaciji.

Pozivamo Vlado RS, da nemudoma umakne predlog, ki prelaga breme financiranja prej javne storitve na pleča že tako preobremenjenih družin, in naj poskrbi, da bodo vsi otroci, ne glede na socialni status, imeli enake možnosti pri dodatnih izobraževanjih in obšolskih aktivnostih nasploh.

Iskra

Support to Per Universitetin and the students of Albania

We fully support the ongoing struggle of our fellow organisation Per Universitetin and the students in Tirana against the commodification of higher education!

 

While the cost of living in dorms continues to rise, despite living standards dropping for many students, the Albanian government made a decision on October 15th to raise tuition fees in public universities. In response, students in Tirana organized a sit-in (http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-students-launch-occupy-movement-against-tuition-hike;  http://www.kosovotwopointzero.com/en/article/1443/student-outrage-over-tuition-increase-sparks-protest) at the entrance of the Polytechnic University, blocking the main doors and chanting “We are students, not consumers!” The student movement Per Universitetin (“for university”) ( https://www.facebook.com/pages/P%C3%ABr-Universitetin/651561178215203) is providing educational material in an attempt to unify students of all faculties and backgrounds. They are also working hard to contact fellow organisations around the world, gaining our support in raising awareness of the current student situation, as well as attempting to change it.

This outburst, having taken place on October 27th, is only the most recent of direct actions taken by students in response to worsening conditions and government oppression. Since the proposed reforms of the center-right Democratic party in April 2012, the students of Albania have been constantly resisting neoliberal higher-education reforms aimed at privatizing and restricting access to university education. Despite a nominal change in government during the last elections, the currently ruling “Socialist” party is implementing the very same reforms of its predecessor. The most recent increase in tuition fees is only a shock-therapy, paving the way for deeper structural reforms, such as redirecting public revenue into private universities.

Per Universitetin has been playing an important role in these actions, providing students with experience, political articulation and a wider perspective gained from past struggles, as well as reaching out to many students in Albania and elsewhere. Like many of us, they have had to learn two valuable lessons, the hard way. Firstly, that global capital has a political agenda behind privatization and commercialization of higher education, one that it will continue to pursue – in hopes of taking advantage of the current crisis and creating new conditions for accumulation – regardless of which technocratic government claims political power. And secondly, that the only way to effectively fight against this offensive is through organized international struggle.

This is all the more important, because education is only one particular field of society undergoing such changes. As students and members of a (future) unemployed or underemployed labor force, there is no reason for us to limit our political campaigns to university-related problems. The problems and oppression we are dealing with are not just a matter of technocratic “crisis-management”, but a radical transformation of society at large to fit the needs and interests of profit rather than people. It is immensely important to resist exploitation and growing social inequality in all spheres of society, in all countries of the world. If at any point in the future we wish to transform society for the better, we will have to be well organized and unified from start to finish.

Iskra and the Slovenian students wish the students of Albania and our comrades in Per Universitetin a successful protest, which will hopefully result in making higher education a possibility for every person in Albania.

 

One world, one struggle!

 

Iskra

 

Odziv na lažne navedbe v članku revije Reporter

Odzivamo se na neresnične navedbe novinarke Reporterja Biserke Karneža Cerjak, ki jih je glede našega društva zapisala v članku naslovljenem “Urjenje študentske revolucionarne Iskre” v 42. številki 7. letnika revije Reporter, na 12. strani.

Zelo prozorno je, da takšne lažne obtožbe, ki očitno nimajo nobenega drugega namena kot diskreditacijo društva Iskra med študenti, prihajajo en dan pred pričetkom študentskih volitev za Študentski zbor ŠOU v Ljubljani. Gre za smešen članek, na katerega odgovarjamo predvsem zato, da uredimo morebitno zmedo, ki bi lahko nastala z objavo takšnega članka, polnega neresničnih navedb.

1. POGAJANJA: Kar se tiče vabila na pogajanja glede visokošolske politike, nismo dobili še nobenega povabila. Bi ga pa seveda bili veseli, glede na svoje dozdajšnje delovanje pa tudi pričakujemo, da nas bo takšna vlada, ki želi širok socialni dialog, v ta pogajanja vključila. Nikakor pa ne pričakujemo, da bomo edini pogajalci iz študentskih vrst.

2. POVEZAVE S SINDIKATI: Jaša Lategano je res sin Branimirja Štruklja in res trenutno zaseda mesto predsednika društva, gotovo pa ni ideološki vodja, karkoli to že pomeni. Prav tako njegove sorodstvene povezave nimajo nobenega pomena – odločitve v Iskri sprejemamo namreč demokratično, na odprtih sejah sveta društva ali odprtih sejah delovnih odborov, ponavadi soglasno ali z veliko večino.
Res smo v preteklosti sodelovali s sindikati in to zelo javno. Le s široko fronto tako sindikalnih central kot drugih manjših sindikatov in ostalo civilno družbo smo uspeli ustaviti sprejem predloga Zakona o visokem šolstvu. Zaradi te skupne akcije, slovenske univerze danes ne smejo zaračunavati šolnin na rednem študiju. Poleg tega pa ne razumemo, zakaj bi naj bilo sodelovanje s sindikati problematično, saj je v boju proti razgradnji javnih storitev in socialne države, v kolikor želimo, da je le-ta uspešen, potrebno tvoriti čim močnejše koalicije z drugimi gibanji in skupinami, ki zagovarjajo podobna stališča.

3. MIHA KORDIŠ IN ZDRUŽENA LEVICA: Miha Kordiš v Iskri ni aktiven že od marca 2013. Kolikor nam je znano iz njegovih nastopov v Državnem zboru, nas pri našem delovanju še vedno podpira, nikakor pa nismo zaradi tega podmladek Združene levice. Prej nasprotno – površno novinarko naj obvestimo, da je Združena levica po nastanku mlajša od Iskre. Kordiš tudi ni ustanovitelj Iskre, saj je bila Iskra ustanovljena na kongresu septembra 2012, kjer je sodelovalo več deset ustanovnih članov.

4. Brilijantno nesmiseln je del glede kampanj PROTI spremembam v študentski politiki, kakršne naj bi po navedbah novinarke Reporterja bile naše kampanje. Vsem, ki nas spremljate, je namreč kristalno jasno, da smo dejansko skoraj edini, ki se zavzevamo ZA spremembe v študentski politiki, v okviru teh prizadevanj pa smo sklicali tudi referendum o novem statutu ŠOU v Ljubljani, na katerem je v enem dnevu glasovalo rekordnih 6000 šudentov, ki so naš predlog podprli s 95% ZA.

5. FINANCIRANJE DRUŠTVA: Za propagiranje našega boja proti kapitalu in korupciji, kot ga zelo posrečeno imenuje novinarka Reporterja, nikakor ne uporabljamo nobenih dragih medijskih sredstev. Ves naš propagandni material, kot so tiskovine, spletna stran in videi ter vsi vsebinski prispevki, analize in odzivi, so plod dela naših članic in članov. Med člani Iskre so grafični oblikovalci, animatorji, lektorji, programerji … Uspeh Iskre je ravno v tem, da smo uspeli združiti široko paleto različnih študentov, kar se javnosti najbolje pokaže ravno v naših kampanjah. Vsi naši aktivisti so prostovoljci, tiskovine pa tiskamo v tiskarnah, ki nam ponudijo najnižjo ceno. Ker vprašanje o financiranju našega društva že nekaj časa visi v zraku, naj povemo, da se financiramo iz naslednjih virov: 1) redne članarine članstva, 2) prostovoljne članarine članstva (ki jih je članstvo po svojih zmožnostih doniralo predvsem med kampanjo proti ZViS), 3) del sejnin naših poslank in poslancev – od polovice do treh četrtin zneska sejnin naši poslanci donirajo v društveno blagajno, 4) iz proračuna naše poslanske skupine v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani, ki ga od ŠOU dobijo vse poslanske skupine in 5) iz raznoraznih manjših donacij, predvsem posameznikov, ki podpirajo naše delo. Hkrati smo za prvo kampanjo za volitve v Študentski zbor ŠOU v Ljubljani edini uveljavljali povračilo stroškov kampanje, ker preprosto nimamo sredstev, da bi lahko takšno povračilo ignorirali, kot to počnejo naši konkurenti na ŠOU. Nas namreč ne financirajo uvozniki alkoholnih pijač.
Naš proračun je sicer izjemno nizek. Niti približno si ne moremo privoščiti najema znane popularne skupine na svoji zabavi, kot si to lahko privoščijo naši konkurenti iz ŠOU v Ljubljani. Če pa z “dragimi medijskimi sredstvi” novinarka Reporterja misli našo prezenco v medijih, je to žalitev za vse novinarke in novinarje, ki so očitno ocenili, da je naše delovanje vredno javne pozornosti, obenem pa tudi kaže, kako avtorica Biserka Karneža Cerjak dojema in opravlja svoje delo.

6. FMF PIKNIK IN RAZDELJEVANJE MAJIC: V članku se je pojavila tudi zavajajoča navedba, da je Iskra s prodajo majic na FMF služila denar in da primer preiskuje policija ter inšpektorati. Ta navedba je zavajajoča na praktično vseh delih:
a) Novinarka Reporterja ni navedla, da citira obtožnico, ki je v v navedenih obtožbah padla tako na Senatu ŠOU v Ljubljani kot tudi na Razsodišču ŠOU v Ljubljani.

Ugotovitev razsodišča ŠOU v Ljubljani (celotna razsodba je dosegljiva s klikom)
Ugotovitev razsodišča ŠOU v Ljubljani (celotna razsodba je dosegljiva s klikom)

b) Denar za majice ni bil pridobljen od ŠOS (Študentske organizacije Slovenije) ampak od ŠOFMF (Študentske organizacije Univerze v Ljubljani na Fakulteti za matematiko in fiziko). Novinarka Reporterja je površna skozi cel članek, tukaj pa se njena površnost še posebej opazi, saj gre za izjemno lahko preverljive informacije. Preverjanje navedb očitno ni v interesu revije Reporter.
c) Organizatorja piknika sta bila Študentski svet FMF in Študentska oragnizacija FMF in ne Iskra, kot narobe navaja Reporter. Organizacija se je izvedla v skladu s sklepom Skupščine študenov FMF na seji, kjer se je participatorno (se pravi direktno demokratično) sprejemal študentski proračun na FMF.
č) Funkcionar na ŠOFMF je, v skladu s sklepom participatornega proračuna na FMF, majice doniral Študentskemu svetu, ki je organiziral zabavo. Študentje so nato ob prostovoljni donaciji dobili majico, ki je tako bila darilo ŠOU v Ljubljani.
d) “Mafijski piknik” ima dolgoletno tradicijo in je vselej bil organiziran s strani študentov, tudi ko ga Študentska organizacija ni finančno podpirala, ker razdeljevanje sredstev ni potekalo demokratično.
e) Piknik je bil v celoti organiziran neprofitno, kar pomeni, da se je ves denar porabil za hrano in pijačo za udeležence, najem prostora in druge opreme ter, kot navaja Reporter, tematske majice, ki se jih je razdelilo med udeležence in predstavljajo del tradicije na fakulteti. Na pikniku se ni ustvarilo presežka dohodkov nad izdatki, delo vseh, ki so pri organizaciji dogodka pomagali, pa je bilo nagrajeno le z brezplačno udeležbo na pikniku.
f) Navedbe Reporterja v zvezi z drugimi postopki okoli piknika so lažne, ali pa nam popolnoma neznane.
g) Za konec naj izpostavimo še, da se vsi naši lokalni predstavniki odpovedujejo sejninam v prid skupnim projektom fakultete.

7. ŠPORTNO MOTIVACIJSKI TABOR: Kar pa se tiče omembe našega športno-motivacijskega tabora, ki smo ga dve leti zaporedoma organizirali na Kovku nad Ajdovščino, pa naj povemo le, da gre za javen dogodek, odprt vsem študentkam, študentom in ostalim, ki bi se želeli družiti z našim kolektivom, obe leti pa so se ga udeležili tudi nečlani Iskre. Gre za sproščen družabni dogodek, kjer za udeležence organiziramo različne aktivnosti, od hoje v hribe do orientacijskih pohodov, plezanja in tudi airsofta. Obtožba, da se z enkrat letno organizacijo airsofta vojaško urimo, je smešna. Vendarle gre pri takšni vrsti športa za popularno aktivnost, ki ne samo, da je zelo razširjena po Sloveniji (pri nas obstaja namreč več kot 10 airsoft klubov in še več paintball klubov), ampak jo vse večkrat za športne dneve organizirajo tudi v srednjih šolah. Te smešne obtožbe o vojaškem urjenju pokažejo kako zelo si nekdo zopet želi očrniti Iskro tik pred študentskimi volitvami (ki potekajo v torek in sredo) in kako za lase privlečene so obtožbe.

Odziv na odprto pismo ŠS FDV

Vsi se zavedamo pomembnosti boja za javno, vsem dostopno, kvalitetno visoko šolstvo, ki mora, v kolikor želi biti uspešno, organizirati in povezati čim številčnejšo množico. Brez prepoznavanja skupnega interesa in zavedanja, da smo z zasledovanjem parcialnih interesov vsi na slabšem in nemočni, ne gre. Nemalokrat so se že zgodili organizirani upori proti varčevalnim ukrepom, nižanju kvalitete študija, slabšanju položaja zaposlenih, zmanjševanju financiranja in komercializaciji visokega šolstva, ki so dokazali, da so spremembe mogoče. Ob vsem tem, je samostojno ukrepanje študentov v organizaciji enega samega študentskega sveta, ki so se na varčevalne ukrepe na Fakulteti za družbene vede odločil odzvati z zbiranjem podpisov, nerazumljivo. Zahtevan odstop rektorja ne bo povišal financiranja ali povrnil ugleda družboslovju, kot zahtevajo avtorji odprtega pisma. Upiranje prenizkemu financiranju, ki se omejuje le na eno izmed 26 fakultet je kontraproduktivno in ustvarja nepotreben antagonizem tam, kjer je nujno potrebno sodelovanje in solidarnost. Problem podfinaciranja slovenskih univerz je sistemski in ni stvar posameznih fakultet ali zarote rektorja, na kar napeljuje pismo, ki ga je objavil ŠS FDV. V luči preteklih in, kot gre soditi po izjavah finančnega ministra Mramorja, tudi prihajajočih rezov, zato Študentski svet FDV pozivamo, naj se poveže s ŠS-ji na ostalih fakultetah in enotno nastopi proti zmanjševanju financiranja in takim ali drugačnim oblikam postopnega nižanja kakovosti študija. V interesu študentov vseh smeri in fakultet je namreč, da je študij kakovosten in dostopen, kar pomeni predvsem zadostno financiran. Zagovarjanje partikularnih pozicij družboslovcev, fizikov ali gozdarjev in zahtevanje zvišanja financiranja za zgolj en program ali fakulteto, lahko vodi zgolj v študentski kanibalizem in dirko do dna, državi pa omogoča, da z izpolnjevanjem posameznih zahtev razdeli študente in tako oslabi njihovo moč. ŠS FDV zato pozivamo, naj težave s financiranjem naslovi iz širše perspektive in z dolgoročnejšimi cilji, k čemur naj pritegne tudi Študentske svete ostalih fakultet. K taki akciji bo z vsemi močmi prispevala tudi Iskra, saj le tako delovanje prinaša možnost za uspeh, to pa je dolgoročna zagotovitev zadostnega financiranja visokega šolstva.

Ne glede na vse pa se ne moremo znebiti grenkega priokusa pri sicer dobrodošli radikalizaciji Študentskega sveta. Študenti senatorji, ki jih načeloma nadzira ta isti ŠS so namreč lani, 9.12.2013 na seji Senata FDV podprli sklep o 10 odstotnem linearnem znižanju kontaktnih ur, torej identičen ukrep, ki mu sedaj tako ostro nasprotujejo. Le upamo torej lahko, da se bo tokrat radikalna pozicija ŠS in njegovih članov ohranila tudi v povolilnem obdobju in se bomo skupaj borili za kvalitetno, brezplačno in javno šolstvo.

Naravoslovno-tehniška fakulteta

Interesno področje kulture in založništva

 • zavzemanje za pridobitev skupnega prostora,
 • skupni dogodki, delavnice in razstave, ki bi se izvedle v povezavi z Akademijo za likovno umetnost, Fakulteto za Arhitekturo in Naravoslovno-tehniško fakulteto,
 • skupne strokovne ekskurzije,
 • filmski večeri.

Interesno področje izobraževanja

 • zavzemanje za pridobitev skupnega prostora,
 • realizacija participativnega proračuna,
 • realizacija demokratičnih skupščin,
 • zavzemanje za enakovredno obravnavo študentov in profesorjev pri kršitvah,
 • zavzemanje za demokratizacijo univerze (večja zastopanost študentov v senatu in upravnem odboru, študentski veto v upravnem odboru, zavezujoča študentska mnenja pri habilitaciji),
 • za boljšo pretočnost informacij in transparentnost delovanja je potrebno vzpostaviti ŠOU tablo na čim bolj vidnem mestu, kjer se bodo redno objavljale izključno informacije o delovanju ŠOU (projekti, razpisi, transakcijski izpiski, spremembe aktov,…),
 • za boljšo pretočnost informacij in transparentnost delovanja je potrebno vzpostaviti ŠONTF tablo, kjer se bomo redno objavljale informacije izključno o delu ŠONTF, ki bodo obsegale prihajajoče dogodke in rezultate izvedbe tistih, ki so že pretekli,
 • skupni dogodki, delavnice in razstave ki bi se izvedle v povezavi z Akademijo za likovno umetnost, Fakulteto za Arhitekturo in Naravoslovno-tehniško fakulteto,
 • izobraževanja s kritično presojo do stanja v naši družbi in na univerzi,
 • boljši pretok informacij o delovanju študentskih predstavnikov in delu Študentske organizacije Univerze v Ljubljani,
 • udejanjanje programa tutorstva in mentorstva,
 • baza učne snovi,
 • filmski večeri.

Interesno področje športa in turizma

 • skupne strokovne ekskurzije,
 • organiziranje druženj in skupnih dogodkov,
 • šahovski turnir,
 • športna skupina,
 • potopisna predavanja v režiji naših študentov in profesorjev.

Interesno področje mednarodnega sodelovanja

 • skupne strokovne ekskurzije (povezovanje tudi s tamkajšnimi profesorji in študenti),
 • boj za demokratizacijo univerze (internacionalno povezovanje in izmenjavanje izkušenj).

Medicinska fakulteta

Skupščine in participativni proračun

Vključenost študentov v procese odločanja je eden izmed naših ključnih ciljev v naslednjih dveh letih. Trenutno obstoječi akti ŠOU ne zavezujejo Upravnih odborov Študentskih organizacij visokošolskih zavodov (v nadaljevanju UO ŠOVZ), da morajo seje potekati z možnostjo glasovanja vseh udeležencev, ki se jih udeležijo. Študentje, ki niso izvoljeni na funkcije, so tako prikrajšani odločevanja o za njih pomembnih vprašanjih, kot je na primer financiranje lokalnih projektov in druga fakultetna ter širša družbena vprašanja, ki se zanje relevantna. Ta prikrajšanost je sporna. Študentje morajo imeti pravico soodločati o financiranju projektov, saj velika večina sredstev, s katerimi razpolaga ŠOU in s tem ŠOVZ-ji, prihaja iz obdavčitve študentskega dela. Študentje sami financiramo ŠOU, zato je edino smiselno, da o tem odločamo vsi skupaj.

S tem smo mi na naši fakulteti spomladi 2014 prekinili in organizirali skupščine, na katerih je vsakdo imel možnost tako sodelovanja v razpravi kot tudi glasovanja o financiranju projektov. Prav tako se je predstavilo projektno poročilo za prejšnje leto, praksa, ki je v veliki meri tuja drugim ŠOVZ-jem. To prakso imamo namen nadaljevati in jo še razširiti.
Ključno za to, da lahko študentje sodelujejo v procesih odločanja o dogajanjih na ŠOU in širših vprašanjih, ki jih zadevajo, je, da so ažurno obveščeni o dogajanju tako na ŠOU kot na državni ravni. Tako bi bilo nujno, da na skupščinah poslanci poročajo o dogajanju v Študentskem zboru in Predsedstvu ŠOU. Študentje bodo tako imeli pregled nad dogajanjem kar je prvi korak za to, da so lahko tudi aktivno vključeni v delovanje organizacije. Hkrati bi bili dolžni poročati tudi o aktualnem dogajanju na državni ravni, ki zadeva študente in mlade, kot so spreminjanje zakonov o visokem šolstvu, o štipendijah, o študentskem deli in drugih relevantnih procesih. Za našo fakulteto bo relevantna tudi reforma zdravstvenega sistema in zaposlovanja mladih zdravnikov.
Poleg tega je potrebno spodbujanje vključevanja in predlaganja stvari o katerih bi študentje želeli razpravljati. Le skozi razpravo, v katero smo vključeni vsi, lahko ugotovimo, kaj želimo narediti in spremeniti ter kako to izpeljati.

Demokratizacija univerze

Zavzemali se bomo za enakovredno obravnava študentov in profesorjev pri kršitvah ter za demokratizacijo univerze, kot je večja zastopanost študentov v senatu in upravnem odboru, študentski veto v upravnem odboru, zavezujoča študentska mnenja pri habilitacijah.

Nadaljnje podpiranje drugih kvalitetnih projektov

Medicinska fakulteta je ena izmed obštudijsko najbolj aktivnih fakultet Univerze v Ljubljani. Kot do sedaj bomo tudi v prihodnje podpirali različne kvalitetne projekte študentov naše fakultete.

Interesno področje izobraževanja

Okrogle mize
Z okroglimi mizami, na katerih bi sodelovali strokovnjaki z različnih področij, želimo odpreti razpravo o različnih vprašanjih, relevantnih za študente. Tako imamo v načrtu organizacijo vsaj treh okroglih miz letno. Okvirne teme, katere jih želimo odpreti so: družbeno-ekonomski razlogi za manjše zaposlovanje zdravnikov ob dejstvu, da jih v splošnem primanjkuje; študentsko organiziranje; stanje javnega zdravstva na evropski periferiji. Seveda smo odprti tudi za druge predloge in iniciativo s strani študentov.
Filmski večeri
Vsak mesec bi organizirali vsaj en filmski večer. Ideja filmskega večera ni samo suhoparen ogled filmov, po katerem nato vsi odidejo domov, ampak bi vsakem filmu sledila vodena diskusija, ki bi jo vodil nekdo izmed študentov ali profesor. Teme filmov bi bile zelo različne, od družbene problematike, do zdravstvene problematike, medicinske etike in drugih. Kot pri drugih projektih bi tudi tu spodbujali vključevanje študentov, ki bi s svojimi predlogi organizirali svoj filmski večer, mi pa jim lahko nudimo organizacijsko ali drugo pomoč.
Kirurško šivanje
Kot v zadnjih dveh letih bi tudi sedaj organizirali tečaj osnovnih kirurških tehnik, ki študentom pomagajo, da na vaje iz kirurgije pridejo z osnovnim znanjem. Tečaj bi potekal pod vodstvom mentorja kirurga s pomočjo študentov demonstratorjev.
Šahovski turnir
Šah je ena izmed najpopularnejših iger v naši kulturi, prav tako pa je popularna med študenti naše fakultete. Zato bi organizirali vse fakultetni šahovski turnir, če pa bi bil interes za redno igranje velik, bi nadalje organizirali redne šahovske večere.

Interesno področje športa in turizma

Športna skupina
Prek Univerze v Ljubljani je organiziranih že veliko športnih aktivnosti, kot so razni ekipni športi, fitnes ali plavanje. Mi predlagamo ustanovitev športne skupine MF, ki bi se ukvarjala z različnimi športi, glede na dogovor med njenimi člani. Ideja je, da bi v skupini, ki bi se srečevala vsaj enkrat na teden, vsakokrat nekdo drug izmed članov pripravil program vadbe. Tako bi lahko kombinirali tek v Tivoliju s treningom na fitnes napravah ob poti na Rožnik ali pa se skupina dogovori, da gre naslednji teden kolesariti okoli Ljubljane.

Interesno področje kulture in založništva

Bralni krožek

Tudi pri tem projektu je ključna aktivna participacija študentov. Organizirali bi redne bralne krožke, katerih vsebina pa bi se prilagodila glede na želje tistih, ki bi krožek obiskovali. Tri ključne iztočnice oziroma področja, ki bi jih lahko obravnavali so družbeno-kritična literatura, leposlovje in psihoterapija. Glede na zainteresiranost bi se nato odločili za eno ali več izmed naštetih, lahko pa bi se lotili tudi teme, ki bi jo predlagal kdo izmed študentov. Pri družbeno-kritični literaturi bi se ukvarjali z osnovnimi besedili, ki teoretsko niso preveč zahtevna in lahko razumljiva tudi tistim, ki nimajo predznanja o tematiki.

Interesno področje mednarodnega sodelovanja

Navezava stikov s sorodnimi društvi v tujini

Povezovali se bomo s sorodnimi društvi in organizacijami v tujini ter z njimi organizirali dogodke.