1. Kaj je ŠOU?


Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je organizacija, ki bi naj zastopala in predstavljala vse študente ljubljanske Univerze. Financira se večinoma z dajatvami iz študentskega dela in tako upravlja s približno 4 mio € letno. Predstavnike v ŠOU študentje izbiramo vsaki dve leti na študentskih volitvah, ki potekajo na vseh fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani.

Študentska organizacije Slovenije (ŠOS) je organizacija vseh slovenskih študentov. Sestavljajo jo štiri entitete: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOUL), Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM), Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) in Zveza študentskih klubov Slovenije (ŠKIS). ŠOS ima pristojnost pogajanja z državo o za študente relevantnih temah, kot so visoko šolstvo, štipendije in študentsko delo. Tako je vloga ŠOS oziroma ŠOUL dvojna: zagovarjanje interesov študentov v odnosu do države in organizacija aktivnosti za študente.

ŠOUL vključuje vse študente Univerze v Ljubljani (26 fakultet in akademij) ter študente štirih zasebnih fakultet. Član ŠOUL postaneš z vpisom na fakulteto.

Vrhovni politični organ ŠOUL je Študentski zbor (ŠZ), ki ga sestavlja 45 poslancev iz članic ŠOUL. Poslanci se znotraj ŠZ povezujejo v poslanske klube. ŠZ imenuje Predsedstvo ŠOUL, sprejme letni proračun, sprejema in spreminja notranje pravilnike ŠOUL, imenuje člane razsodišča, tožilce, voli volilno komisijo, ustanavlja zavode, stalne dejavnosti, sprejema politične resolucije, se opredeljuje do trenutne družbene problematike itd. Poslanci so v ŠZ izvoljeni na rednih volitvah za mandat dveh let. Prvim 15 fakultetam glede na število vpisanih študentov pripadata dve poslanski mesti, drugim 15 pa eno.

Predsedstvo je izvršni organ ŠOUL, ki ga imenuje ŠZ. Sestavljen je iz predsednika ŠOUL in 5 ministrov; minister za študijsko problematiko, minister za socialo in zdravstvo, minister za obštudijske dejavnosti, minister za mednarodno sodelovanje in minister za ŠOVZ. Predsedstvo izvršuje proračun, ki ga sprejme ŠZ, dela na vsebini, npr. proučevanje zakonov, ki se tičejo študentov (visoko šolstvo…); imenuje tudi člane v svete zavodov ŠOUL. Posamezen minister vodi resorne projekte, ki so opredeljeni v proračunu.

Volilna komisija je organ, ki izpeljuje volitve v ŠZ in ŠOVZ, referendume, izvaja volitve Predsedstva itd. Imenuje jo ŠZ.

Tožilstvo je nadzorni organ, sestavljen iz tožilcev. Njih imenujejo poslanski klubi, vsak enega. Tožilstvo pregleduje izvajanje posameznih projektov in v primeru suma kršitve pravilnikov ŠOUL vloži obtožnico na razsodišče.

Razsodišče je nadzorni organ, ki odloča od kršitvah in obtožnicah, katere vlagajo tožilci. Sestavljen je iz malega in velikega senata, pri katerem domnevno kršitev obravnava najprej mali senata, v primeru pritožbe na odločitev pa odloča veliki senat. Njegova odločitev je dokončna.

Študentske organizacije visokošolskih zavodov (ŠOVZ) so organizacijske oblike ŠOUL na posameznih fakultetah. Na velikih fakultetah so sestavljeni iz 9 članov, in sicer 2 člana ŠOVZ, ki sta hkrati poslanca, 1 predstavnik za interesno področje kulture in založništva, 1 predstavnik za interesno področje športa in turizma, 1 predstavnik za interesno področje izobraževanja, 1 predstavnik za interesno področje mednarodnega sodelovanja, 2, t.i. »lucky looserja«, ki sta za zgornjimi šestimi prejela največ glasov in en predstavnik lokalnega študentskega sveta, ki ga imenuje lokalni študentski svet. ŠOVZ skrbi za organizacijo lokalnih projektov, za obveščanje študentov o dogajanju na ŠOUL in vključevanje študentov v organizacijo.

Zavodi ŠOUL so samostojne pravne entitete, katerih ustanovitelj je ŠOUL. Ukvarjajo se s specifičnimi dejavnostmi, opredeljenimi v njihovem ustanovnem aktu, kot so medij (Radio študent), pravno svetovanje in pravna pomoč študentom (študentska svetovalnica), organizacija kulturni-umetniških dogodkov (Zavod Kersnikova) in drugi.

Deli članek
,