Resorni projekti ŠOU


ŠOU se deli na pet resornih ministrstev, ki tekom dvoletnega mandata izvajajo različne projekte. A že hiter pregled dosedanjega delovanja pokaže, da je večina projektov nepremišljenih, mnogi pa služijo odtekanju skupnih sredstev v zasebne žepe. Ni potrebno, da tako tudi ostane!

Iskra bo usmerila resorje, ki jih bo vodila, v izvedbo projektov, ki bodo pripomogli k politizaciji in povezovanju mladih v politični subjekt. Resorji bodo postali centri, iz katerih se bodo organizirale konkretne politične akcije in kampanje, vezane na problematiko v pristojnosti posameznega resorja. Ena ključnih dejavnosti ministrstev bo tudi izdelava obširnih in poglobljenih raziskav o stanju in pogojih na posameznih za mlade pomembnih področjih. Te bodo pomembno prispevale k vsebini posameznih političnih bojev.

Resor za študijsko problematiko

Pregled dela tega resorja v preteklem mandatu pokaže na dejstvo, da nekatere skupine ŠOU vidijo zgolj kot igrišče za svoje osebne interese. Največji in edini projekt resorja je bilo tiskanje majic za soočenje rektorskih kandidatov, do katerega pa sploh ni prišlo. Pri tem ni naključje, da je majice v vrednosti 5 tisoč evrov potiskalo podjetje poslanca ene izmed študentskih skupin. A v nasprotju z mrtvilom na omenjenem resorju ŠOU je bilo zadnje leto na visokošolskem področju prelomno. Vlada je namreč poskušala sprejeti nov visokošolski zakon, preko katerega bi javnim univerzam omogočili dodatno komercializacijo. To bi študentje občutili v obliki šolnin prvič tudi na rednem študiju. Poslanci Študentskega zbora se do škodljivega zakona sploh niso opredelili. Navkljub tej tihi podpori je bil zakon zaradi nasprotovanja velikega dela študentov in delavcev univerze (akademskih in neakademskih) zavrnjen in je do padca vlade obtičal v birokratsko-političnem kolesju.

V primeru, da nam uspe prevzeti resor za študijsko problematiko, bo prva in najpomembnejša točka priprava na boj proti krčenju brezplačnega študija in komercializaciji javnega visokega šolstva. Preko resorja bi lahko po eni strani izobraževali študentke in študente o omenjeni problematiki, po drugi pa izvedli učinkovitejši pritisk na vlado in dosegli boljši Zakon o visokem šolstvu. Tudi prihajajoča vlada napoveduje podobno škodljive spremembe visokošolske zakonodaje, kot sta se jih lotevali zadnji dve vladi. V primeru poskusa uvedbe še ene škodljive verzije visokošolskega zakona mora ŠOU zagotoviti nujno potrebna sredstva za kampanjo proti tej.

Pomembna naloga resorja za študijsko problematiko je narediti poglobljeno analizo razmer na posameznih fakultetah, kritično analizo bolonjske reforme in formiranje pozitivnih predlogov na področju visokošolske zakonodaje. Vemo, da so pogoji za študij na mnogih fakultetah vse prej kot rožnati. Visoke vpisnine, nepotrebno omejevanje vpisov v višje letnike, pomanjkanje prostorov in pripomočkov, nezanimivi ali nesposobni profesorji, predmeti, ki so po bolonjski prenovi postali sami sebi namen, neskončne seminarske naloge in še bi lahko naštevali. Mnogi izmed teh problemov so rešljivi ob organiziranem pritisku na fakultete, univerzo in ministrstvo. Resor za študijsko problematiko bi lahko služil kot center zbiranja informacij, povezovanja in organiziranja, tako znotraj kot izven fakultet.

Zadnja točka, ki pa je za delovanje ŠOU izrednega pomena, je urejeno razmerje z Univerzo v Ljubljani. Lahko razumemo, da UL do ŠOU zaradi bogate zgodovine klientelizma, korupcije in vsesplošnega poneumljanja, ki so ga sposobni študentski funkcionarji, ne goji ravno najboljših odnosov. Vendar nikakor ne smemo dopustiti, da je zaradi tega ovirano osnovno demokratično delovanje organizacije. Redno namreč prihaja do zapletov s predajo volilnih imenikov, kar onemogoča izvedbo volitev in referendumov ter informatizacije študentske organizacije. Enako pomembno je institucionalno omogočiti kakovostno obveščanje študentov o zadevah ŠOU. Z vodstvom UL bomo poskusili doseči dogovor, ki bi v prihodnje omogočil normalno sodelovanje obeh institucij.

Resor za socialo in zdravstvo

Na resorju so se do sedaj večinoma izvajali maloštevilni projekti ozaveščanja, ki so bili sami sebi namen, v slogu svetovnih dnevov tega ali onega. Eden izmed projektov resorja, Marihuana marš, ima sicer dober dolgoročni cilj, a je bil slabo organiziran, posledično slabo obiskan in zanemarljivega dosega.

Ključna tematika dela resorja bo problematika dela in zaposlovanja mladih. Za to bo najprej potrebno opraviti obširno analizo trenutnih pogojev. V sklopu resorja bomo izvajali projekte izobraževanja mladih o delavskih pravicah in v medijski prostor vztrajno vnašali ta diskurz. Potrebno bo vzpostaviti močno nasprotovanje ideologiji individualnih rešitev za sistemske probleme, opisane v uvodu. Resor bo imel pomembno vlogo pri pritisku na državo z namenom izboljšanja delovne zakonodaje, v skladu s političnimi opredelitvami iz prejšnjega poglavja. To zajema tudi problem organiziranja diplomantov in prekerno zaposlenih.

Zelo pomembne bodo spremembe na področju zdravstvenega varstva, enega ključnih mehanizmov socialne države in blaženja družbenih razlik. Obseg javnega zdravstvenega sistema se že dve desetletji neprestano krči, zaradi močne finančne podhranjenosti pa je ogrožen tudi njegov obstoj. Če bomo vodili resor za socialo in zdravstvo, se bo ta proaktivno usmeril v obrambo javnega zdravstvenega sistema in ozaveščanja njegovega pomena v javnosti. Resor bo prispeval sredstva za izobraževanje študentske populacije in za morebitno kampanjo, v kolikor bi bilo potrebno izvesti pritisk na vlado in minstrstvo. Predlagamo, da se ŠOU priključi Koaliciji za ohranitev javnega zdravstvenega sistema, ki se bori za enake cilje.

V okviru resorja za socialo in zdravstvo bomo izvajali projekte s področja feminizma, katerih namen bo izobraževanje študentov in dijakov o problematikah, povezanih s spolom, ter odpiranje te tematike v javnem prostoru z organiziranjem predavanj, delavnic in dogodkov. Izvedli bomo kampanje in konkretne akcije za doseganje enakosti med spoloma na različnih področjih, kot so delitev dela v javni in zasebni sferi, participacija žensk v politiki, medijska reprezentacija žensk, spolna stereotipizacija ipd. Opozorili bomo na delovanje patriarhalnih ideologij, ki podpirajo kapitalizem, in izvedli niz poglobljenih analiz stanja.

Resor za mednarodno sodelovanje

Kratek pregled delovanja resorja za mednarodno sodelovanje nam pokaže, da so ga študentski funkcionarji do zdaj videli kot vir sredstev in možnost luksuznih potovanj na stroške skupne študentske blagajne.

Kot smo zapisali v uvodu, so procesi, ki se dogajajo pod skupnim imenovalcem neoliberalne politike, globalni, zato se jim je nemogoče upirati na nivoju ene same države. Zaradi tega je prav mednarodno sodelovanje eden izmed ključnih delov organiziranja mladih s čedalje bolj negotovo prihodnostjo. V sklopu resorja za mednarodno sodelovanje bomo poskusili spodbuditi povezovanje progresivnih organizacij širom Evrope in sveta. Za razliko od dosedanje prakse mednarodnih zvez študentskih organizacij, ki na nobeni točki ne poskušajo misliti preko okvirjev obstoječega sistema, bomo svoje delovanje usmerili h konkretnim akcijam oz. kampanjam za ohranitev starih in izboritev novih delavskih pravic na evropski ravni. Prvi projekt v tej smeri bo mednarodna konferenca evropskih progresivnih mladinskih organizacij. Ob tem bomo sredstva resorja usmerili v ustanovitev medija, preko katerega bi nastajajoče gibanje dobilo svoj glas. Poiskali bomo načine za spodbujanje tovrstnega organiziranja v državah, ki mladinskemu organiziranju ne namenjajo dovolj sredstev.

Resor za obštudijsko dejavnost

Resor za obštudijsko dejavnost je morda od vseh najbolj izpostavljen problematičnim praksam na račun izvedbe dragih masovnih prireditev v sodelovanju s podjetji, povezanimi s poslanskimi skupinami. Eden večjih projektov, “ŠOU smučarski zaključek”, je pripravljen v sodelovanju z uvoznikom alkoholnih pijač, povezanim z vladajočimi funkcionarji, še zdaleč pa ni bil edini v nedavni zgodovini študentske organizacije.

Namesto tradicionalnih absurdno dragih “študentskih žurov” bo resor posvetil bistveno večjo pozornost organizaciji izobraževalnih in kulturnih vsebin. Primer dobre prakse je niz predavanj, koncertov in umetniških vsebin na hrvaškem festivalu Subversive. Namen takšnih dogodkov je široki skupini študentov približati družbenokritična predavanja, ki prekinejo vladajoči diskurz, katerega namen je ohranjanje in poglabljanje obstoječega stanja. Prav tako je pomembno odpreti kanale za umetniško ustvarjanje, ne le za peščico, ampak za celotno študentsko populacijo. Ta cilj se lahko preko resorja doseže s povezavo umetniških akademij z ostalimi fakultetami, spodbujanjem projektov, kot je Triada, in razstav v prostorih različnih fakultet. Potrebno je spodbujati raznoliko študentsko glasbeno, dramsko, filmsko in ostalo umetniško produkcijo, npr. s podporo študentskim bendom in kulturnim društvom v obliki prostorov za vaje, promocije in redne nastope.

Resor za obštudijske dejavnosti ima tudi velik potencial pri vzpostavljanju in podpiranju različnih eksperimentalnih študentskih projektov, ki povezujejo medsebojno različna področja znanosti, tehnologije in umetnosti ter se zato ne morejo vsebinsko umestiti v ozko zastavljena področja laboratorijev oddelkov oziroma ta nimajo sredstev za potrebno opremo. Primer dobre prakse je letošnji projekt nabave didaktične frezalne naprave.

Resor za ŠOVZ

Resor za ŠOVZ trenutno ne izpolnjuje nobene naloge, razen potrjevanja naročilnic za študentske organizacije posameznih fakultet. Ker je delo standardizirano in birokratske narave, je popolnoma nesmiselno, da ga opravljajo izvoljeni predstavniki študentov, ki za to prejemajo visoke honorarje. Zato predlagamo, da se resor enostavno ukine, njegovo delo pa naj se prenese na direktorja ali tajništvo ŠOU. Na ta način bi enostavno prihranili nepotrebne stroške.

Deli članek
,