3. Kako to spremeniti?


Študente je potrebno sistematično obveščati o dogajanju na ŠOU in o zanje relevantnih političnih temah (npr. štipendijska zakonodaja, študentsko delo …) in spodbujati razpravo med študenti. Prav tako je potrebno študentom dati moč pri odločanju in omogočiti vzvode direktne demokracije. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti za zunanji nadzor (KPK, Računsko sodišče) in okrepiti notranjega ter poskrbeti za popolno transparentnost poslovanja (javnost vseh transakcij ipd.)

 • Da se ŠOU sistematično opredeljuje do najbolj aktualnih problemov mladih: brezposelnost, prekarno delo, visokošolska politika, štipendijska politika, ipd.
 • Da ŠOU sistematično obvešča študentke in študente o vseh aktualnih in relevantnih dogajanjih na področju študentskega organiziranja v Sloveniji in Evropi.
 • Izobraževanje o pravicah študentk in študentov na univerzi in na delovnem mestu
  Spodbujanje in aktivno sprovajanje razprave med študenti o aktualnih temah preko predavanj, okroglih miz, fakultetnih revij, spletnih platform …
 • Uvedbo javnih sej ŠOVZ z javnim sklicem na infotočki in spletni strani ter objavljenim gradivom. UO ŠOVZ lahko s sklepom določi, da imajo prisotni študenti iz te fakultete glasovalno pravico.
 • Participativni proračun, preko katerih študentje demokratično odločajo o razdeljevanju sredstev ŠOU.
 • Možnost odpoklica študentskih funkcionarjev.
 • Uvedbo e-demokracije za glasovanje na referendumih in volitvah ŠOU. Mnogi študentje zaradi eksistenčnih pogojev (odvisnost od dela med študijem) ne morejo biti prisotni na sejah, skupščinah ipd., vendar mora skupno odločanje postati vsakdanja praksa.
 • Vzpostavitev sistema, preko katerega lahko študentje predsedstvu pošiljajo predloge in ocenjujejo predloge drugih. Tiste predloge, ki jih bodo na spletni strani najbolj pozitivno ocenili, bo predsedstvo primorano upoštevati ali pa se argumentirano drugače odzvati na njih.
 • ŠOU mora študentkam in študentom omogočiti politični pritisk na državo, delodajalce in vse ostale strukture in lobije, ki lahko vplivajo na njihova življenja. Šele na to bomo lahko rekli, da ŠOU študente zastopa.
 • Vse transakcije ŠOU morajo biti javne in objavljene na internetu, tako da so dostopne vsem študentom.
 • Prepoved poslovanja ŠOU z vsemi podjetji, ki so v lasti ali delni lasti študentskih funkcionarjev ali njihovih družin.
 • Javne objave računovodskih izpisov.
 • Za neopravljeno delo se študentskim funkcionarjem odvzame honorar ali del njega.
 • Vzpostavitev sistema, po katerem lahko vsak študent odda anonimno prijavo na tožilstvo, ki je nato dolžno preveriti dejansko stanje opravljenih dolžnosti dotičnega funkcionarja.
 • Uvedbo pravilnika, po katerem organi ŠOU in organizacijske oblike ŠOU ne smejo najeti zunanjih ponudnikov za izvajanje neke dejavnosti, v kolikor obstaja infrastruktura in ljudje, ki bi lahko to opravili v okviru ŠOU.
Deli članek
,