PETICIJA – REŠIMO MURO


Kljub negativnemu okoljskemu poročilu za HE Hrastje Mota je napovedan postopek prevlade druge javne koristi – proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije lahko izpodbije javno korist doseganja dobrega stanja voda in ohranjanja narave. Z izgradnjo HE bi trajno spremenili hidrološke razmere in naravno ravnovesje v povodju reke Mure z mrežo mrtvic, rečnih otokov, prodišč in poplavnih gozdov, ki so del 700 km dolgega zelenega pasu enega najpomembnejših evropskih rečnih območij. Kot edino porečje v Sloveniji, ki s pregradami in jezovi ni razdeljeno na posamezne dele, in edino porečje, kamor lahko neposredno iz Donave ribe neovirano priplavajo vse do jezu v Ceršaku na meji z Avstrijo, je Mura vroča točka biodiverzitete ter ima ključen pomen pri ohranjanju ribjih in drugih živalskih in rastlinskih vrst. Naravnih ekosistemov in migratornih poti ni mogoče nadomestiti z izgradnjo nadomestnih habitatov za ribe in dvoživke ter z zasaditvijo nadomestnega poplavnega gozda, kot predlagajo Dravske elektrarne, predvsem pa takšni “nadomestni” ukrepi ohranjajo in širijo škodljivo in napačno razumevanje naravnega sveta – ta naj bi bil zamenljiv, neavtentičen in enakovreden umetno, intencionalno vzpostavljenim habitatom.

Tovrstni posegi v okolje še dodatno povečajo nevarnost poplav, katerih sanacija je draga in na dolgi rok neučinkovita, posledice pa nosijo lokalne skupnosti. Projekt je v nasprotju z okoljsko zakonodajo EU – ogroža vzpostavitev čezmejnega Biosfernega rezervata Mura–Drava–Donava ter bi izničil dosedanja vlaganja v trajnostni razvoj, čezmejno varstvo narave in sonaravni turistični potencial. Sporna investicija je tudi energetsko neutemeljena, spodbujanje izkoriščanja Mure za hidroenergijo z izključnim ciljem povečanja deleža obnovljivih virov energije je nesprejemljivo, radikalne posege v prostor pa je potrebno zamenjati z ukrepi učinkovite rabe energije. Ti tudi spodbujajo največ lokalnih delovnih mest. Rezultat povedanega bodo torej nepopravljive posledice za okolje, naravo, živalske in rastlinske vrste, turizem, gospodarstvo in ljudi.

Če zaključimo z besedami Mace Jogan:

»Dolgotrajno kapitalistično gospodovanje nad vsemi naravnimi viri, ki se izraža v njihovem roparskem izkoriščanju s ključnim ciljem povečevanja dobičkov, je v začetku 21. stoletja doseglo in preseglo vse meje. Uničevanje biotske raznovrstnosti ni neka prerokba zlobnih nasprotnikov »napredka«, ki naj bi se zgodila v daljni prihodnosti, temveč se že uresničuje iz dneva v dan, iz leta v leto. Kljub očitnim znakom uničevanja samih temeljev za obstoj vsega živega sveta, nosilci ekonomske moči (kapitala) in oblasti v svetovnem merilu ne kažejo ustrezne vneme in pripravljenosti za spreminjanje (potratniškega) načina življenja. Zato podpiram vsa uporniška prizadevanja za obrambo naravnih vodotokov (in sploh vodnih virov) pred zlorabo v korist »razvoja«. Hvaležna sem vsem, ki se borijo za ohranitev reke Mure…«.

NAJ TEČE MURA BREZ OVIR!

Vabljeni k podpisu spodnjih dveh peticij: 

http://www.amazon-of-europe.com/si/peticija2/

https://www.pravapeticija.com/resimomuro

 

Deli članek
,