PRIVATNI INTERESI V “ZELENI” POLITIKI MESTNE OBČINE LJUBLJANA


Mestna občina Ljubljana nadaljuje s svojo zeleno korporativistično logiko, ki preko okoljsko vprašljivih sprememb omogoča privatnim interesom visoke dobičke, kakršnekoli oblike povezovanja z emancipatornim potencialom pa v kali zatre. Pri predlogu Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (MOL) smo bili priča spremembi ureditve na področju souporabe avtomobilov (car-sharing). Z uvedbo nove definicije souporabe avtomobilov so dejavnost prikrojili velikim privatnim podjetjem, s tem pa spodbude in druge bonitete, ki izhajajo iz definicije dejavnosti, odrekli bolj vključujočim, progresivnim in okoljsko trajnejšim oblikam souporabe avtomobilov (samoorganiziranje, zadružništvo in podobno).

Župan Zoran Janković je v začetku januarja sklical sejo Mestnega sveta, na kateri je na dnevni red vključil predlog Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana. Slednji se je od relativno neproblematičnega osnutka (19. 9. 2016) razlikoval v nekaterih ključnih točkah. V odlok je bila dodana definicija souporabe avtomobila, ki je v osnutku ni bilo. Po novem je souporaba avtomobilov definirana kot: “storitev, ki jo opravlja gospodarski subjekt, ki nudi storitev souporabe vozil uporabnikom preko mobilne aplikacije na način, da uporabnik rezervira in aktivira vozilo ter opravi plačilo storitve preko aplikacije” (člen 2). Takšna definicija je jasno namenjena večjim podjetjem z lastnimi mobilnimi aplikacijami, ob enem pa izključuje vse negospodarske subjekte (na primer samoorganiziranje) ali druge progresivne prakse souporabe (na primer zadruge), ki pogosto delujejo brez mobilne aplikacije (npr. švicarska zadruga Mobility, ena prvih in največjih ponudnic souporabe vozil na svetu ne uporablja mobilne aplikacije). S tem seveda ne trdimo, da je uporaba mobilnih aplikacij v dejavnosti souporabe avtomobilov nezaželjena, ampak da nikakor ni nujna, torej ne spada v njeno definicijo. Ravno vključitev tega specifičnega pogoja v definicijo pa kaže, da ta verjetno ni bil dodan naključno. V praksi namreč takšni definiciji trenutno ustreza le način delovanja, ki ga izvaja Avant car s svojo storitvijo avant2go. V nadaljevanju bomo predstavili konkretne posledice takšne definicije.

Mestna občina Ljubljana je v osnutku odloka iz meseca septembra namenila določene parkirne prostore ob občinskih cestah izključno parkiranju vozil na električni pogon, ki se oddajajo v najem po sistemu souporabe avtomobila. Ponudniku tovrstnega sistema je določila dve letni taksi. Prvo v višini 100 € na leto za uporabo posameznega parkirnega prostora in drugo v višini 1200 € – 3600 € na dovolilnico za posamezno vozilo (odvisno od števila avtomobilov, ki jih ponudnik storitve ponuja). V sprejetem odloku pa slednja taksa ni več prisotna, obdržala se je le letna taksa stotih evrov za posamezno parkirno mesto. S tem so gospodarski subjekti z mobilno aplikacijo v celoti oproščeni letne takse za posamezno vozilo, kar pomeni, da bo šel občinski denar po vsej verjetnosti izključno za subvencioniranje privatnih profitabilno naravnanih firm, na primer prej omenjenemu podjetju Avant car. Ne le da je pretakanje občinskih sredstev v zasebne žepe nedopustno, tudi z okoljskega vidika je takšna odločitev vprašljiva. Znižanje izpušnih plinov ne more biti doseženo preko redko raztrosenih izposojevalnic avant2go avtomobilov, ampak le preko lokalnih samoorganiziranih souporab avtomobilov ter, kot trdijo tudi občinski dokumenti, preko širjenja praks pešačenja, kolesarjenja in javnega prevoza.

V sprejetem odloku je bil nov tudi člen, ki vsem uporabnikom vozil na električni pogon, ki se oddajajo v najem po sistemu souporabe vozila, nudi brezplačno parkiranje na občinskih parkiriščih in parkirnih hišah. Tako bodo sistemi souporabe, ki spadajo pod zgoraj omenjeno definicijo, oproščeni plačevanja parkirnin, medtem ko samoorganizirana ali zadružna souporaba brez mobilne aplikacije tega privilegija ne bo imela. Ker avtomobili že tako ali tako v preveliki meri zasedajo mestni prostor, so prostorsko požrešni in imajo visoke eksterne stroške, je takšen ukrep nedopusten.

V odgovor smo v Delovnem odboru za okoljevarstvo preko ene od poslanskih skupin v občinskem zboru predlagali tri amandmaje. Prvi je predlagal spremembo definicije souporabe avtomobila, tako da ne bi bila bila namenjena izključno gospodarskim subjektom z mobilno aplikacijo. Drugi in tretji amandma pa je predlagal oprostitev plačila letne takse za posamezno vozilo in oprostitev plačevanja parkirnin le za posameznike in akterje v javnem interesu (samoorganizirane skupine, zadruge, neprofitne organizacije in podobno). Pred sejo Mestnega sveta smo poskušali z amandmaji preprečiti škodljivo vsebino, a smo bili za prijavo amandmajev nekaj dni prepozni. Ne glede na to bomo sprejeti odlok poskusili spremeniti preko javne pobude, ponovnega predloga spremembe odloka in drugih pravno-formalnih sredstev ter s tem omogočiti razvoj vključujočim oblikam souporabe avtomobilov.

Proti zeleni korporativistični logiki, za ljudem in skupnostim prijazne zelene rešitve!

 

Omenjene odloke lahko najdete na naslednji povezavi pod točko 8:

http://www.ljubljana.si/si/mol/mestni-svet/seje/2014-2018/108063/detail.html

 

 

Deli članek
,