V ISKRI NASPROTUJEMO PRIPOJITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA ZA ŠTUDENTE K ZDRAVSTVENEMU DOMU LJUBLJANA

V sredo, 29. novembra,  smo se glede morebitne ukinitve Zdravstvenega doma za študente (ZDŠ) tudi v Iskri udeležili sestanka z županom Zoranom Jankovićem na Mestni občini Ljubljana (MOL). Skupaj s predstavniki ŠOU, ŠOS in ZDŠ smo zahtevali pojasnila glede potencialne ukinitve ZDŠ-ja. Nadaljuj z branjem “V ISKRI NASPROTUJEMO PRIPOJITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA ZA ŠTUDENTE K ZDRAVSTVENEMU DOMU LJUBLJANA”

ZAKAJ OSTRO NASPROTUJEMO UKINITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA ZA ŠTUDENTE?

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ZD za študente) na Aškerčevi cesti 4 tako slovenskim kot tudi tujim študentom in študentkam na izmenjavi nudi celostno zdravstveno oskrbo, od osebnega zdravnika/ce, zobozdravnika/ce do ginekologa/inje, psihologa/inje in psihiatra/inje. Tako je ob zdravstvenih težavah zdravniška oskrba blizu – v Ljubljani, v kraju izobraževanja študentov/k, katerim posledično ni treba hoditi k osebnim zdravnikom/cam, ki so locirani v krajih stalnega prebivališča. Prav tako ZD za študente vsem fakultetam omogoča redne sistematske preglede in izvaja obvezna cepljenja. V letošnjem letu (do 31. 8.) je tako sistematski pregled opravilo več kot devet tisoč študentov/k, v celoti pa je ZD zabeležil več kot 90 tisoč obiskov. Če upoštevamo, da je v Ljubljani nekaj več kot 40 tisoč študirajočih glav, potem lahko glede na obisk rečemo, da ZD za študente/ke zagotovo služi svojemu namenu. Nadaljuj z branjem “ZAKAJ OSTRO NASPROTUJEMO UKINITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA ZA ŠTUDENTE?”

DRŽAVNI ZBOR PODPRL SPREMEMBO ZViS – KAKO NAPREJ?

Po več kot mesecu negotovosti je Državni zbor potrdil spremembo Zakona o visokem šolstvu in s tem razveljavil z lansko novelo sprejeto določilo, ki omejuje čas trajanja pravic iz naslova študentskega statusa na “čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji.” S tem je stanje, predvsem kar se tiče zdravstvenega zavarovanja in subvencij za bivanje, urejeno tudi za tistih nekaj sto študentov in študentk, katerim se je negotov položaj kar vlekel in vlekel. Še več, povrnjeni jim bodo tudi vsi nastali stroški.

V Društvu Iskra smo veseli uspehov, ki so rezultat vseh angažiranih. Hkrati pa smo še vedno daleč od celovite rešitve. Vzporedni in zaporedni študij sta še zmeraj zakonsko neurejena, nejasne so tudi okoliščine menjave študijskega programa ali smeri. Seveda je iluzorno pričakovati spremembe čez noč, kar pa ne pomeni, da jih ne zahtevamo. Nadaljuj z branjem “DRŽAVNI ZBOR PODPRL SPREMEMBO ZViS – KAKO NAPREJ?”

POZIV DRŽAVNEMU ZBORU, DA ODLOČI V PRID DOSTOPNEGA ŠTUDIJA

“Pri tem se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu.”

1. alineja 66. člena Zakona o visokem šolstvu

V četrtek, 19. oktobra 2017, smo organizirali predajo javnega pisma “proti krčenju študentskih pravic” predstavnikom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pred njihovim sedežem na Masarykovi v Ljubljani. Ministrstvo sta zastopala državni sekretar Tomaž Boh in direktor direktorata za visoko šolstvo Stojan Sorčan, nam pa so se pridružili tudi študentje in študentke, katerim so poteze odgovornih na ministrstvu odvzele možnost dokončanja študija pod pogoji, ki so veljali ob vpisu. Slednji so bili po predaji tudi povabljeni v prostore ministrstva, kjer so lahko natančneje predstavili svojo stisko. Ob odhodu so vsi dobili zagotovilo po pravični in čim hitrejši obravnavi.  Nadaljuj z branjem “POZIV DRŽAVNEMU ZBORU, DA ODLOČI V PRID DOSTOPNEGA ŠTUDIJA”

JAVNO PISMO PROTI KRČENJU ŠTUDENTSKIH PRAVIC

Spet je tukaj oktober in z njim enaki problemi kot vsako jesen. Še pred nekaj dnevi je več kot 2000 študentk in študentov ostalo brez zdravstvenega zavarovanja in ostalih pravic, povezanih s statusom študenta (štipendije ter subvencije za prehrano, bivanje in javni prevoz). Razlogi, ki jih navaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), so kratkomalo bizarni: šlo naj bi za ureditev stanja vpisanih v predbolonjske študijske programe in omejitev izkoriščanja socialnih pravic s strani fiktivno vpisanih študentov – a kako so v isti koš padli še študentje enovitih magistrskih programov, zaporedno, vzporedno in izredno vpisani, tisti, ki so se prepisali v višjih letnikih in celo študenti v izrednih okoliščinah, je jasno samo MIZŠ. Ministrstvo je trdilo (in še vedno trdi), da ni šlo za napako, a po pritisku medijev, študentov in političnih strank so visokošolski informacijski sistem vseeno popravili tako, da študentje enovitih programov in študentje v izrednih okoliščinah niso več sankcionirani. Seveda ministrstvo te napake ne more priznati. Če bi jo, potem bi to zahtevalo popravek Zakona o visokem šolstvu in konec namernega varčevanja na račun študentov in izobraževanja. Nadaljuj z branjem “JAVNO PISMO PROTI KRČENJU ŠTUDENTSKIH PRAVIC”

PETICIJA – REŠIMO MURO

Kljub negativnemu okoljskemu poročilu za HE Hrastje Mota je napovedan postopek prevlade druge javne koristi – proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije lahko izpodbije javno korist doseganja dobrega stanja voda in ohranjanja narave. Z izgradnjo HE bi trajno spremenili hidrološke razmere in naravno ravnovesje v povodju reke Mure z mrežo mrtvic, rečnih otokov, prodišč in poplavnih gozdov, ki so del 700 km dolgega zelenega pasu enega najpomembnejših evropskih rečnih območij. Kot edino porečje v Sloveniji, ki s pregradami in jezovi ni razdeljeno na posamezne dele, in edino porečje, kamor lahko neposredno iz Donave ribe neovirano priplavajo vse do jezu v Ceršaku na meji z Avstrijo, je Mura vroča točka biodiverzitete ter ima ključen pomen pri ohranjanju ribjih in drugih živalskih in rastlinskih vrst. Naravnih ekosistemov in migratornih poti ni mogoče nadomestiti z izgradnjo nadomestnih habitatov za ribe in dvoživke ter z zasaditvijo nadomestnega poplavnega gozda, kot predlagajo Dravske elektrarne, predvsem pa takšni “nadomestni” ukrepi ohranjajo in širijo škodljivo in napačno razumevanje naravnega sveta – ta naj bi bil zamenljiv, neavtentičen in enakovreden umetno, intencionalno vzpostavljenim habitatom. Nadaljuj z branjem “PETICIJA – REŠIMO MURO”

ZAKAJ KOT OKOLJEVARSTVENIKI V CELOTI PODPIRAMO STAVKO AVTOBUSARJEV SKUPINE ARRIVA

V preteklih dneh smo lahko zasledili mnoga pisma podpore in druge načine izražanja solidarnosti s stavkajočimi avtobusarji in avtobusarkami skupine Arriva. Izrazi podpore so prihajali s strani različnih sindikatov in ostalih progresivnih, delavsko usmerjenih skupin. Podpore okoljevarstvenikov ni bilo zaslediti. Kljub našim prizadevanjem se to ni zgodilo. Nismo razočarani, skupnega odziva objektivno gledano niti nismo pričakovali. Manko podpore okoljevarstvenikov razumemo kot rezultat preteklega bolj ali manj sovražnega in nasprotujočega delovanja delavskih in okoljskih organizacij. Za rešitev teh težav in vzpostavitev prijateljskega sodelovanja med delavskimi in okoljskimi organizacijami bomo morali postoriti še marsikaj. Nadaljuj z branjem “ZAKAJ KOT OKOLJEVARSTVENIKI V CELOTI PODPIRAMO STAVKO AVTOBUSARJEV SKUPINE ARRIVA”

PRITISK NA NEVLADNE OKOLJSKE ORGANIZACIJE V ZADEVI MAGNA

V preteklih dneh so bile okoljske organizacije, ki so napovedale pritožbo na okoljsko dovoljenje Magni, tarča številnih kritik. Šlo je za pritožbo vezano na oceno glede izpustov iz prometa ter s tem povezano kvaliteto zraka in javnim zdravjem. Na drugi strani priložnost za nova delovna mesta, nova partnerstva in širše razvojne učinke za Maribor in regijo. Gre torej za škodljivo dilemo med ohranjanjem okolja in delovnimi mesti, ki so jo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter mediji le še dodatno podpihovali. Nadaljuj z branjem “PRITISK NA NEVLADNE OKOLJSKE ORGANIZACIJE V ZADEVI MAGNA”

ODZIV NA GRADIVO ZA RAZPRAVO O OBLIKOVANJU ENERGETSKEGA KONCEPTA SLOVENIJE

Študentsko društvo Iskra, Glosa – Sindikat kulture in narave Slovenije, Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Sindikat prekarcev:

Ljubljana, 8. junij 2017: Ministrstvo za infrastrukturo je dalo včeraj v javno obravnavo gradivo za razpravo o oblikovanju Energetskega koncepta Slovenije[i]. Ta bo določal nacionalne energetske smernice do leta 2030, okvirno pa do leta 2050. V študentskem društvu Iskra, Glosi – Sindikatu kulture in narave Slovenije, Društvu Gibanje za dostojno delo in socialno družbo in Sindikatu prekarcev sicer pozdravljamo v dokumentu postavljen dolgoročni cilj prehoda v »nizkoogljično družbo«, a podrobnejše branje dokumenta razkrije, da so predlagani scenariji nepravični, gospodarsko premalo ambiciozni, podnebno nezadostni in neskladni z evropskimi zavezami. Zato predlagamo, da naj prihajajoči Energetski koncept Slovenije vsebuje obvezo po pripravi celovitega plana pravičnega prehoda za vse neposredno in posredno prizadete delavce in skupnosti, obvezo po pripravi celovitega in konkretnega plana za usmeritev in razširitev slovenskega gospodarstva na področje zelene ekonomije ter prilagojene scenarije, ki bodo v skladu z evropsko zavezo in željo po preprečitvi najhujših posledic podnebnih sprememb (80-95% znižanje toplogrednih plinov do leta 2050 glede na 1990). Nadaljuj z branjem “ODZIV NA GRADIVO ZA RAZPRAVO O OBLIKOVANJU ENERGETSKEGA KONCEPTA SLOVENIJE”