O Iskri/About Iskra

*English text below*

Iskra je progresivna mladinska organizacija, osredotočena na odpravljanje sistemskih problemov, s katerimi se mladi soočamo v kapitalizmu. Aktivni smo v boju proti krčenju obsega in nižanju kakovosti javnega izobraževanja, odpravljanju študentskih in delavskih pravic, prekarizaciji, posegamo tudi na področje feminizma in okoljevarstva ter se zavzemamo za korenito izboljšanje političnega zastopstva vseh, ki študirajo, bodo študirali ali pa so že doštudirali in se podajajo na trg dela. Čeprav izviramo iz študentskih vrst, se ne omejujemo na delovanje zgolj znotraj univerze. Zavedamo se, da se s koncem študija tegobe za večino šele dobro začnejo, saj smo iz zaenkrat še relativno varnega študentskega staža pahnjeni v oster boj z vrstniki za maloštevilna in vse slabše plačana delovna mesta, velikokrat brez osnovnih delavskih pravic. Ker v Iskri ne nasedamo floskuli, da “takšni pač so časi” in verjamemo, da je perspektivnejša prihodnost v dosegu naših kolektivnih zmožnosti, je naš osnovni cilj grajenje širokega gibanja, osnovanega na načelih demokratičnosti in solidarnosti, ki bo imelo moč vplivati na uresničitev te prihodnosti.

Demonstracije 17. 11. 2012

 

Delovni odbori:

DOFEMDOVŠDOODOTSENISEPRIskrica

Delovni odbor za feminizem (DoFEM) deluje kot feministična sekcija Študentske Iskre. Odbor je bil ustanovljen z namenom spodbujanja sodelovanja članic organizacije in uvajanja feminističih tem v naše aktivnosti. Zanima nas predvsem situacija žensk v kapitalizmu, žensko reproduktivno delo, povezave in konflikti med marksizmom in feminizmom, udejstvovanje žensk v progresivnih organizacijah, pa tudi različni vidiki radikalnega feminizma, kot so prostitucija, pornografija in ostale oblike izkoriščanja žensk. V progresivno gibanje skušamo uvesti radikalno feministično analizo in razširiti zavedanje o materialnem izvoru zatiranja žensk. Na letošnji osmi marec smo sodelovale v Transnacionalni ženski stavki tako, da smo organizirale mesec dolgo serijo feminističnih dogodkov in protest. Dogodki so bili osredotočeni okoli vprašanja ženskega neplačanega reproduktivnega dela.

Širjenju področja interesov navkljub ostaja visoko šolstvo ena primarnih tem, s katerimi se Iskri ukvarjamo. Ker je hitro postalo očitno, da ad-hoc akcije ne morejo biti najbolj uspešne, je bil za namen kontinuiranega dela na področju ustanovljen Delovni odbor za visoko šolstvo (DoVŠ).

Naloge tega delovnega odbora so tako predvsem sistematično spremljanje sprememb v pravilih, ki urejajo različne vidike visokega šolstva, izvedba akcij v primeru najrazličnejših konfliktov in odkrivanje novih vidikov vloge izobrazbe danes v splošnem.

Nekaj utrinkov iz lanskega leta:

V Delovnem odboru za okoljevarstvo (DoO) se ukvarjamo z najrazličnejšimi okoljskimi temami. Te motrimo poglobljeno in kritično, raziskujemo globlje vzroke za njihovo pojavitev ter skupaj z lokalnimi prebivalci in okoljskimi, delavskimi in drugimi skupinami iščemo rešitve za okoljske probleme sodobnega sveta. Te rešitve morajo biti vključujoče, pravične in dobre za vse delovne ljudi.

 

Okoljske teme naslavljamo tako vsebinsko kot tudi operativno: lani smo poleg branja tekstov, notranjega izobraževanja (rezistenca na antibiotike, osnove okoljevarstva, energetska demokracija, zeleno-rdeče povezovanje, prostor in oblikovanje, problemi živinoreje in kmetijstva na sploh …), diskutiranja in pisanja člankov za različne okoljske in delavske organizacije (Umanotera, sindikat rudarstva, Greenpeace …) organizirali več okroglih miz, delili pamflete, (so)organizirali kampanje (npr. kampanja proti “evru na položnici za TEŠ”, kampanja Break Free …) in se udeleževali različnih protestov.

V delovnem odboru za tehnologijo skrbimo za tehnično infrastrukturo društva Iskra in osveščamo uporabnike interneta o prosti programski opremi. Prav tako postavljamo pod vprašaj družbeno funkcijo in okoliščine uporabe tehnologije v sodobnem kapitalizmu in iščemo alternative za večjo družbeno-politično emancipacijo. Raziskujemo potencial razbremenitve človeškega dela, ki ga odpira področje kibernetike in umetne inteligence. Nenazadnje se ukvarjamo tudi z vprašanjem t. i. svobodnega interneta in spletnega piratstva ter z vprašanjem masovnega in netransparentnega zbiranja podatkov. Ne dovolimo torej, da nas brezosebni mehanizmi kapitala zasužnjijo še v digitalnem svetu!

Enotna politična akcija je v organizaciji možna le skozi visoko stopnjo kohezije, ki pa je posledica konsolidacijskega dela na področju razumevanja različnih problematik, s katerimi se društvo ukvarja. V ta namen v Iskri deluje Sekretariat za notranje izobraževanje (SeNI), ki skrbi za izvajanje izobraževalnega procesa med članstvom, tako glede splošne politične teorije kot glede strokovnih znanj iz posameznih odborov. Ob tem se SeNI ukvarja tudi z raziskovalnim delom in produkcijo lastne teorije ter analiz. Sekretariat je sestavljen iz delegatov delovnih odborov ter strokovnih sodelavcev.

Sekretariat za odnose z javnostmi (SePR) ima znotraj Iskre ključno vlogo. Preko pisanja uradnih izjav in odzivov društva ter upravljanja z našimi spletnimi in družbenimi omrežji skrbimo predvsem za stike z mediji, organizacijami in javnostjo. Ob tem skupaj z ostalimi odbori in sekretariati tekom večjih projektov oziroma kampanj oblikujemo ter sestavljamo tudi celostne medijske strategije, izdelujemo in oblikujemo letake, pamflete, sestavljamo govore in spremna besedila. Pišemo tudi daljše aktualne vsebinske prispevke, ki jih objavljamo na spletu in v tiskanih glasilih. Ti delujejo kot platforma za izoblikovane in premišljene vsebine tako novinarskega kot daljšega, esejskega formata. Odločitve o besedilih in vsebinskih usmeritvah se sprejemajo kolektivno, pri čemer se trudimo, da bi bili vsi člani sekretariata in širše opremljeni z zadostnim znanjem in veščinami za izdelavo, ubeseditev, razumevanje in posredovanje kritičnih vsebin.

 

Iskrica je odbor študentskega društva Iskra, ki ga oblikujejo dijaki in dijakinje različnih ljubljanskih gimnazij. Naš namen je skozi predavanja in filmske večere seznaniti mladostnike s temami, ki so v šolskem izobraževalnem sistemu potisnjene ob rob, so pa ključne za emancipacijo in razvoj prebivalstva (tudi dijakov in dijakinj). Ob pomoči starejših kolegic in kolegov tako kritično naslavljamo širok spekter aktualnih tematik: družbenoekonomske teme, problematiko spolov, okoljske probleme, potrošništvo, ipd. Ker lahko le skupaj na vključujoč način rešujemo pereče družbene probleme, te vabimo, da se nam pridružiš.

Naši začetki segajo v čas po zasedbi Filozofske fakultete v Ljubljani novembra 2011. Izkušnja zasedbe nas je naučila, da za dosego konkretnih, dolgoročnih in nujnih sprememb na področju izobraževanja, organizacije in zaposlovanja mladih, potrebujemo strukturo, ki se ne bo zgolj odzivala ali opozarjala na obstoječe kvarne prakse, temveč bo zmožna grajenja realnih alternativ in s političnim opolnomočenjem širokega segmenta mladih škodljive prakse tudi odpravljala.

Zasedba Filozofske fakultete
Zasedba Filozofske fakultete

Kot predpogoj za to smo razumeli rutiniranje dela in jasno določitev področja delovanja, kar je botrovalo nastanku društva Iskra jeseni 2012. Kmalu po ustanovitvi smo za prvi cilj določili preboj v Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, delno zaradi zaskrbljujočega stanja, v katerem se je znašla po desetletjih nekontroliranega izrabljanja s strani peščice odtujenih funkcionarjev, delno pa, ker jo vidimo kot edinstveno platformo, ki bi, s primernimi spremembami v načinu delovanja, lahko mladim v času, ko se nabor naših možnosti in pravic vztrajno krči, kritično pripomogla k zagotavljanju dostojnih delovnih, študijskih in življenjskih pogojev. Na volitvah v Študentski zbor oktobra 2012 smo zmago dosegli na petih fakultetah in v ŠZ dobili svojo poslansko skupino, ki je delovala v opoziciji.

Protest proti ZVis 2014

V času mandata na ŠOU smo izvedli število večjih kampanj, prva izmed katerih je bila proti sporni investiciji v hotel K4 maja 2013 in odločanje o slednji na študentskem referendumu. Decembra istega leta smo izvedli referendumsko kampanjo s predlogom reforme ŠOU, v prid katere se je izreklo skoraj pet in pol tisoč študentov (94% udeležencev referenduma). Kljub temu desettisočglavi kvorum ni bil dosežen in referendum je bil razveljavljen. Epilog referenduma nam ni vzel poguma, saj smo marca 2014 zagnali najobširnejšo kampanjo do sedaj, kampanjo proti predlogu Zakona o visokem šolstvu ZViS-1, katerega namen je bil komercializacija in manjšanje obsega javnega visokega šolstva ter odpiranje vrat plačljivemu študiju. Svoj vrhunec je kampanja dosegla 16. aprila, ko je večtisočglava množica študentov s protestom glasno izrazila svoje nestrinjanje z zakonom in vladno politiko na področju visokega šolstva. Posledična zamrznitev novele in njen umik ob menjavi vlade je znova dokazala, da nam združenim uspe tam, kjer kot posamezniki nimamo dovolj moči za poseg v sfero odločanja. V času med kampanjami smo organizirali in sodelovali v številnih okroglih mizah, predavanjih in delavnicah na temo študijske problematike, oktobra 2013 smo v sodelovanju z Inštitutom za delavske študije organizirali tudi enosemesterski politični seminar.

ZvišekPolitični seminar 2013

Nikoli nismo sami v tem boju. Navezali smo stike s številnimi tovariškimi organizacijami po svetu (ISM, Lijevi, Der Funke, Studentski front, ipd.). Problemi, s katerimi se soočajo v svojih matičnih državah, so v veliki meri podobni našim, kar je razumljivo, saj je njihov vzrok skupen: krojenje družbe po potrebah kapitalističnega trga. Na srečo nam niso skupne le tegobe. Tudi oni se zavedajo, da moč zatiranih izvira iz enotnosti njihovega delovanja, zato so, tako kot mi, ubrali pot agitacije, izobraževanja in organiziranja. Tudi tistim, ki so ta boj bili pred nami, pravic in lepše prihodnosti niso podarili. Priborili so si jo. In mi si jo bomo tudi.

 

*ENGLISH:*

»Iskra« is a progressive youth organisation that is focused on elimination of systemic problems that young people face under capitalism. We actively struggle against the reduction of scope and quality of public education, elimination of student and workers’ rights, spreading of precarious work. Besides that, we are also active in the fields of feminism, open source and ecology and we strive to improve the political representation of everyone who are studying, are yet to study or have already finished their studies and are facing the labour market. Although most of our members are students, we do not limit ourselves to the confines of the university. We are well aware that for most people trouble starts only after finishing their studies, as studenthood still brings us relative stability that does not exist later, when we are forced into a fierce competition against our peers for a small number of available jobs that often don’t even include basic workers’ rights. The members of »Iskra« don’t fall for the »such are the times« blunder and believe a more promising future can be attained if we act collectively. Therefore, our main goal is to build a broad movement, based on principles of democracy and solidarity, that will be able to achieve such a future.

The beginnings of the movement take as back to the time after the occupation of the Faculty of Arts (Filozofska fakulteta) in Ljubljana in November 2011. From the experience of the occupation, we learned that in order to achieve concrete, urgent and long-term changes in education, youth organising and employment, we need a structure that will not only warn about and respond to current destuctive practices, but will also be able to build real alternatives and remove these practices by empowering a wide segment of young people, whom the concrete problems concern.

The prerequisite for this was to change our work into a routine and to specifically determine the concrete fields of operation, and so in Autumn 2012, the »Iskra« society was founded. Soon after the foundation of »Iskra«, we decided that our main goal should be to break into the Student Organisation of the University of Ljubljana (Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, ŠOU). This is in part due to the worrying condition of the student organisation, which is a consequence of decades of uncontrolled abuse from a handful of alienated student officers (official student representatives), but also partly because we see the organisation as an unique possibility for a platform which could (after deep reforms) critically help the youth to ensure decent working, study and life conditions, in a time when the set of possibilities and rights is getting smaller and smaller. In the Student Assembly elections in October 2012, we managed to win at 5 faculties and got our own deputy group in the assembly, which worked in opposition.

During our first mandate (2012-2014) in the Student Organisation of the Universtiy of Ljubljana (ŠOU) we carried out a number of large-scale campaigns. Our first campaign was targeted against the controversial investment into the K4 Hotel in May 2013, when we achieved that the matter was decided in the student referendum. In December 2013, in the same year, we carried out a campaign for a referendum, in which we proposed a large-scale systemic reform of the ŠOU – the proposal was supported by over 5500 students (94% of all votes), but the proposal failed as the referendum had a very high threshold of 10000 students. Although the referendum failed, we didn’t give up. In March 2014, we launched what was up to now our largest campaign, the campaign against the new Higher Education Act (ZViS-1) proposal, which tried to increase the commercialisation of higher education, reduce the scope of public higher education and implement tutition fees. On 16 April, several thousand students and professors gathered in a protest to loudly express their disagreement with the new law and the government’s higher education policy in general. The proposal was temporarily stopped and later removed as the government stepped down, what proved to us that united we can succeed, where as individuals we don’t have enough power to influence decision-making. Besides our campaigns, we also organised and participated in a number of lectures, round table discussions and workshops concerning higher education and other topics, while in October 2013 we also organised a political seminar, which took place for one whole semester in association with the Institute of Labour Studies (Inštitut za delavske študije).

We are never alone in our struggle. We established contacts with a number of fellow organisations around the world (International Student Movement, Per Universitetin, Studentski plenum, Studentski Front, Die Funke …). The problems these organisations face in their own countries are very similar to ours, what is understandable, as they have a common source: the tailoring of society to the needs of the capitalist market. Luckily, it’s not only the problems that we have in common. The fellow organisations are also aware that the power of the opressed comes from unity of action, so they also came to the conclusion that they have to agitate, educate and organise to achieve changes. To people who fought similar struggles before us, rights and a better future weren’t given. They won them. And we will win them too.