O Iskri/About Iskra

*English text below*

Iskra je progresivna mladinska organizacija, osredotočena na odpravljanje sistemskih problemov, s katerimi se mladi soočamo v kapitalizmu. Aktivni smo v boju proti krčenju obsega in nižanju kakovosti javnega izobraževanja, odpravljanju študentskih in delavskih pravic, prekarizaciji, posegamo tudi na področje feminizma in okoljevarstva ter se zavzemamo za korenito izboljšanje političnega zastopstva vseh, ki študirajo, bodo študirali ali pa so že doštudirali in se podajajo na trg dela. Čeprav izviramo iz študentskih vrst, se ne omejujemo na delovanje zgolj znotraj univerze. Zavedamo se, da se s koncem študija tegobe za večino šele dobro začnejo, saj smo iz zaenkrat še relativno varnega študentskega staža pahnjeni v oster boj z vrstniki za maloštevilna in vse slabše plačana delovna mesta, velikokrat brez osnovnih delavskih pravic. Ker v Iskri ne nasedamo floskuli, da “takšni pač so časi” in verjamemo, da je perspektivnejša prihodnost v dosegu naših kolektivnih zmožnosti, je naš osnovni cilj grajenje širokega gibanja, osnovanega na načelih demokratičnosti in solidarnosti, ki bo imelo moč vplivati na uresničitev te prihodnosti.

Demonstracije 17. 11. 2012

 

Delovni odbori in celice:

DOFEMDOODOPRDOŠOUDOŠPDOT

Delovni odbor za feminizem deluje v okviru študentskega društva Iskra in sestankuje enkrat tedensko. Naše delovanje sestoji iz aktivnega naslavljanja različnih načinov vzpostavljanja neenakost med spoloma. Izobražujemo članice in člane odbora in celotnega društva, odzivamo se na aktualne situacije, organiziramo okrogle mize in druge dogodke, razdeljujemo zloženke s feministično vsebino in še bi lahko naštevali. Poleg tega sodelujemo in se povezujemo s sorodnimi organizacijami.

V preteklem letu smo se zaradi poskusov zakonodajnih sprememb (legalizacije) ukvarjale predvsem s problematiko na področju prostitucije, saj se kljub pomembnosti teme za položaj vseh žensk o tem ne govori dovolj.
Raziskovale smo položaj feminizma in žensk znotraj različnih organizacij, začenši z lastnim društvom.

V delovnem odboru za okoljevarstvo se ukvarjamo z akutnimi okoljskimi problemi in preko aktualnega družbenega dogajanja problematiziramo delavski vidik. Podnebne spremembe so namreč vzročno-posledično povezane s pravicami in dobrobitjo delavcev, zato jih morajo nujno naslavljati tudi sindikati. Preko kritičnih, emancipatornih in zapostavljenih skupin (delavski razred, revnejši, ženske, staroselci) se odzivamo na aktualne dogodke, kot sta naprimer Pariški sporazum in okoljski begunci pri katerih sodelujemo tudi z drugimi okoljskimi in delavskimi organizacijami (npr. Focus, Umanotera, Greenpeace, Sindikat Mladi plus).

Naši konstruktivni predlogi predstavljajo vidike energetske demokracije npr. sprememba zakonodaje na področju liberalizacije energetskega trga, pravična tranzicija za delavce, ki so ne/posredno vezani na T6, energetske zadruge, itn.
Težave naslavljamo tako vsebinsko kot tudi operativno, zato poleg branja, diskutiranja in pisanja člankov organiziramo okrogle mize, delimo pamflete, organiziramo in se udeležujemo protestov, ter nasplošno ozaveščamo javnost o škodljivih posledicah sistema na okolje in delovne ljudi.

V novembru organiziramo kar tri okrogle mize oz. panelne diskusije in sicer;

  1. Znanstveni vidiki in politična ekonomija biotehnologije (npr. GSO) na Filozofski fakulteti,
  2. Politična ekonomija in okolje pri prostotrgovinskih sporazumih na Biotehniški fakulteti in
  3. Zelena proračunska reforma na Fakulteti za družbene vede.

Tu si lahko preberete nekaj člankov izpod peresa nekaterih od naših članov ali pa poslušate posnetke okroglih miz, ki smo jih organizirali:

Vloga DOPR v Iskri je dvojna, po eni skrbi za interno komunikacijo in obveščenost članstva o tekočem dogajanu, po drugi skrbi za stike z mediji ter oblikovanjem vsebin za javnost. Sem spada vse od upravljanja s spletnimi, audio in video mediji, izdelave tiskovin (glasila, pamfleti ipd.), pisanja uradnih izjav in odzivov organizacije, do sestavljanja celostnih medijskih strategij tekom večjih projektov.

Za kontinuirano delovanje odbora skrbi koordinator s pomočniki, odločitve o tekstih, vsebini in medijskih taktikah pa se sprejemajo kolektivno, pri čemer so individualni predlogi več kot dobrodošli. Trudimo se prenašati veščine, ki smo jih v dosedanjem delovanju na medijskem polju pridobili na vse, ki v odboru delujejo, ter nudimo platformo za izdelavo kritičnih vsebin tako novinarskega kot daljšega, esejskega formata.

Odbor se redno sestaja vsake dva tedna, po potrebi in glede na količino dela pa se seveda lahko skliče tudi izredne.

Delovni odbor za ŠOU (DOŠOU) je nastal iz potrebe po dodatni sistematizaciji političnega delovanja znotraj institucionaliziranega študentskega organiziranja v Sloveniji. Poudarek pri delovanju odbora je predvsem na zagotavljanju podpore naši poslanski skupini v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani, koordinaciji pomoči pri organizaciji dogodkov in kampanj na fakultetah ter organizaciji dogodkov vezanih na ŠOU in študentsko organiziranje. DOŠOU prav tako skrbi za agitacijsko dejavnost pri kampanjah in dogodkih, ki jih organizira.

Iskrin delovni odbor za širitev in povezovanje je nastal z namenom, da se Iskra kot organizacija ne omejuje samo na ljubljanske študente in se v svojem boju povezuje tudi z drugimi podobno mislečimi skupinami.

Odbor deluje malo drugače kot ostali, saj nima rednih sestankov in večinoma se dela sproti pri vsakem projektu. Delo v tem odboru zajema tudi razne odprave. V glavnem organiziramo diskusije in predavanja izven študentskih krogov ali pa študentom predstavljamo dogajanje iz širše družbe. Kot največji projekt letos bomo organizirali mednarodno konferenco.

Naša glavna področja delovanja so Maribor, Koper, internacionala, dijaki (Iskrica) in civilna družba. Naloga odbora je še, da se poveže širša družbena problematika skupaj s študentsko in obratno, saj ju bomo lahko le tako popolnoma naslovili in začeli z iskanjem rešitev.

V delovnem odboru za tehnologijo skrbimo za tehnično infrastrukturo društva iskra in osveščamo uporabnike interneta o prosti programski opremi.

Prav tako razvijamo kose proste programske opreme in prirejamo delavnice, kot je uporaba linuxa ter programiranje za začetnike, da bi razširili računalniško osveščenost ter podprli kreativno in solidarno rabo tehnologije.

Kaj so celice?

Celice so lokalne Iskrine izpostave, ki skrbijo za prisotnost društva na posameznih fakultetah. Če delovni odbori zajemajo interesna področja, je v domeni celic, da ob različnih dogodkih poskrbijo za infrastrukturo, agitacijo in pomagajo pri sami izvedbi. Celice se sestajajo redno, in sledijo lokalnemu dogajanju, ter se po potrebi nanj odzivajo, tako da ga naslavljajo preko okroglih miz, agitacijskih akcij, peticij in raznih dogodkov. Naloga celic je tudi kadrovska reprodukcija, ki se izvaja vzporedno preko lokalnega delovanja.

Vsaka celica ima svojega koordinatorja ali koordinatorko, ki skrbi za njeno redno delovanje in izvajanje zastavljenih ciljev.

Naši začetki segajo v čas po zasedbi Filozofske fakultete v Ljubljani novembra 2011. Izkušnja zasedbe nas je naučila, da za dosego konkretnih, dolgoročnih in nujnih sprememb na področju izobraževanja, organizacije in zaposlovanja mladih, potrebujemo strukturo, ki se ne bo zgolj odzivala ali opozarjala na obstoječe kvarne prakse, temveč bo zmožna grajenja realnih alternativ in s političnim opolnomočenjem širokega segmenta mladih škodljive prakse tudi odpravljala.

Zasedba Filozofske fakultete
Zasedba Filozofske fakultete

Kot predpogoj za to smo razumeli rutiniranje dela in jasno določitev področja delovanja, kar je botrovalo nastanku društva Iskra jeseni 2012. Kmalu po ustanovitvi smo za prvi cilj določili preboj v Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, delno zaradi zaskrbljujočega stanja, v katerem se je znašla po desetletjih nekontroliranega izrabljanja s strani peščice odtujenih funkcionarjev, delno pa, ker jo vidimo kot edinstveno platformo, ki bi, s primernimi spremembami v načinu delovanja, lahko mladim v času, ko se nabor naših možnosti in pravic vztrajno krči, kritično pripomogla k zagotavljanju dostojnih delovnih, študijskih in življenjskih pogojev. Na volitvah v Študentski zbor oktobra 2012 smo zmago dosegli na petih fakultetah in v ŠZ dobili svojo poslansko skupino, ki je delovala v opoziciji.

1520790_432716256872256_3174484153515469579_n

V času mandata na ŠOU smo izvedli število večjih kampanj, prva izmed katerih je bila proti sporni investiciji v hotel K4 maja 2013 in odločanje o slednji na študentskem referendumu. Decembra istega leta smo izvedli referendumsko kampanjo s predlogom reforme ŠOU, v prid katere se je izreklo skoraj pet in pol tisoč študentov (94% udeležencev referenduma). Kljub temu desettisočglavi kvorum ni bil dosežen in referendum je bil razveljavljen. Epilog referenduma nam ni vzel poguma, saj smo marca 2014 zagnali najobširnejšo kampanjo do sedaj, kampanjo proti predlogu Zakona o visokem šolstvu ZViS-1, katerega namen je bil komercializacija in manjšanje obsega javnega visokega šolstva ter odpiranje vrat plačljivemu študiju. Svoj vrhunec je kampanja dosegla 16. aprila, ko je večtisočglava množica študentov s protestom glasno izrazila svoje nestrinjanje z zakonom in vladno politiko na področju visokega šolstva. Posledična zamrznitev novele in njen umik ob menjavi vlade je znova dokazala, da nam združenim uspe tam, kjer kot posamezniki nimamo dovolj moči za poseg v sfero odločanja. V času med kampanjami smo organizirali in sodelovali v številnih okroglih mizah, predavanjih in delavnicah na temo študijske problematike, oktobra 2013 smo v sodelovanju z Inštitutom za delavske študije organizirali tudi enosemesterski politični seminar.

ZvišekPolitični seminar 2013

Nikoli nismo sami v tem boju. Navezali smo stike s številnimi tovariškimi organizacijami po svetu (ISM, Lijevi, Der Funke, Studentski front, ipd.). Problemi, s katerimi se soočajo v svojih matičnih državah, so v veliki meri podobni našim, kar je razumljivo, saj je njihov vzrok skupen: krojenje družbe po potrebah kapitalističnega trga. Na srečo nam niso skupne le tegobe. Tudi oni se zavedajo, da moč zatiranih izvira iz enotnosti njihovega delovanja, zato so, tako kot mi, ubrali pot agitacije, izobraževanja in organiziranja. Tudi tistim, ki so ta boj bili pred nami, pravic in lepše prihodnosti niso podarili. Priborili so si jo. In mi si jo bomo tudi.

 

ENGLISH:

»Iskra« is a progressive youth organisation that is focused on elimination of systemic problems that young people face under capitalism. We actively struggle against the reduction of scope and quality of public education, elimination of student and workers’ rights, spreading of precarious work. Besides that, we are also active in the fields of feminism, open source and ecology and we strive to improve the political representation of everyone who are studying, are yet to study or have already finished their studies and are facing the labour market. Although most of our members are students, we do not limit ourselves to the confines of the university. We are well aware that for most people trouble starts only after finishing their studies, as studenthood still brings us relative stability that does not exist later, when we are forced into a fierce competition against our peers for a small number of available jobs that often don’t even include basic workers’ rights. The members of »Iskra« don’t fall for the »such are the times« blunder and believe a more promising future can be attained if we act collectively. Therefore, our main goal is to build a broad movement, based on principles of democracy and solidarity, that will be able to achieve such a future.

The beginnings of the movement take as back to the time after the occupation of the Faculty of Arts (Filozofska fakulteta) in Ljubljana in November 2011. From the experience of the occupation, we learned that in order to achieve concrete, urgent and long-term changes in education, youth organising and employment, we need a structure that will not only warn about and respond to current destuctive practices, but will also be able to build real alternatives and remove these practices by empowering a wide segment of young people, whom the concrete problems concern.

The prerequisite for this was to change our work into a routine and to specifically determine the concrete fields of operation, and so in Autumn 2012, the »Iskra« society was founded. Soon after the foundation of »Iskra«, we decided that our main goal should be to break into the Student Organisation of the University of Ljubljana (Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, ŠOU). This is in part due to the worrying condition of the student organisation, which is a consequence of decades of uncontrolled abuse from a handful of alienated student officers (official student representatives), but also partly because we see the organisation as an unique possibility for a platform which could (after deep reforms) critically help the youth to ensure decent working, study and life conditions, in a time when the set of possibilities and rights is getting smaller and smaller. In the Student Assembly elections in October 2012, we managed to win at 5 faculties and got our own deputy group in the assembly, which worked in opposition.

During our first mandate (2012-2014) in the Student Organisation of the Universtiy of Ljubljana (ŠOU) we carried out a number of large-scale campaigns. Our first campaign was targeted against the controversial investment into the K4 Hotel in May 2013, when we achieved that the matter was decided in the student referendum. In December 2013, in the same year, we carried out a campaign for a referendum, in which we proposed a large-scale systemic reform of the ŠOU – the proposal was supported by over 5500 students (94% of all votes), but the proposal failed as the referendum had a very high threshold of 10000 students. Although the referendum failed, we didn’t give up. In March 2014, we launched what was up to now our largest campaign, the campaign against the new Higher Education Act (ZViS-1) proposal, which tried to increase the commercialisation of higher education, reduce the scope of public higher education and implement tutition fees. On 16 April, several thousand students and professors gathered in a protest to loudly express their disagreement with the new law and the government’s higher education policy in general. The proposal was temporarily stopped and later removed as the government stepped down, what proved to us that united we can succeed, where as individuals we don’t have enough power to influence decision-making. Besides our campaigns, we also organised and participated in a number of lectures, round table discussions and workshops concerning higher education and other topics, while in October 2013 we also organised a political seminar, which took place for one whole semester in association with the Institute of Labour Studies (Inštitut za delavske študije).

We are never alone in our struggle. We established contacts with a number of fellow organisations around the world (International Student Movement, Per Universitetin, Studentski plenum, Studentski Front, Die Funke …). The problems these organisations face in their own countries are very similar to ours, what is understandable, as they have a common source: the tailoring of society to the needs of the capitalist market. Luckily, it’s not only the problems that we have in common. The fellow organisations are also aware that the power of the opressed comes from unity of action, so they also came to the conclusion that they have to agitate, educate and organise to achieve changes. To people who fought similar struggles before us, rights and a better future weren’t given. They won them. And we will win them too.