BO ŠOS KONČNO ZAČELA UPOŠTEVATI JAVNOPRAVNO SUBJEKTIVITETO?


V Študentskem društvu Iskra pozdravljamo in podpiramo novelo Zakona o skupnosti študentov (ZSkuS), ki jo je v torek, 27. februarja, vložila poslanska skupina Levica. Predlog prinaša ključna določila, kot je eksplicitna opredelitev Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) kot osebe javnega prava, za kar smo se v Iskri zavzemali zadnji dve leti. Pravni status je v študentskem organiziranju po več kot dvajsetih letih še vedno nedorečen, kar otežuje upravne in sodne postopke ter v študentsko organiziranje po nepotrebnem vnaša zmedo. Zakonski predlog vsebuje tudi nekatere ključne rešitve, ki so bile pred časom že usklajene s ŠOS, denimo opredelitev volilnih postopkov, zavezanost zakonskim določilom javnega naročanja ter prepoved opravljanja vodstvenih funkcij pravnomočno obsojenim študentskim funkcionarjem.

Opozorili bi, da je ŠOS sicer nedavno spremenila Študentsko ustavo (ŠU-3) in v okviru ukrepov namenjenim “povečanju transparentnosti” prepovedala opravljanje vodstvenih poslovodnih funkcij obsojenim funkcionarjem ter zavezala organizacijske oblike študentskega organiziranja k spoštovanju posredovanja informacij javnega značaja ter nadzoru Računskega sodišča. Vendar gre za kozmetične popravke; pravnomočno obsojenim še vedno ni prepovedano zasedanje direktorskih položajev v zavodih študentskih organizacij, kar je žal še vedno del poslovanja Študentske organizacije Univerze na Primorskem. Prav tako so bile vse študentske organizacije in njihove entitete že zdaj zavezane posredovanju informacij javnega značaja ter nadzoru Računskega sodišča. Med ukrepe, ki bi “povečali transparentnost” so na ŠOS pozabili dodati zavezanost k spoštovanju Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), kar bi preprečilo nekatere najbolj sporne posle med študentskimi organizacijami in (bivšimi) študentskimi funkcionarji.

Zakonski predlog Levice na sistemski ravni naslavlja in rešuje najbolj akutne probleme študentskega organiziranja. V kolikor bo predloge zakonodajalec sprejel, lahko končno pričnemo postavljati študentsko organiziranje brez škandaloznih milijonskih poslov med študentskimi organizacijami in njihovimi funkcionarji ter odpravo vseh sistemskih nepravilnosti.

Kaj prinašajo predlagane spremembe Zakona o skupnosti študentov?

1. Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je po sodni praksi Upravnega, Vrhovnega ter Ustavnega sodišča RS pravna oseba javnega prava, zato novela ZSkuS prinaša dosledno uzakonitev sodne prakse. Navkljub neustrezni ureditvi ŠOS sistematično onemogoča sprejetje ustrezne zakonske podlage.

2. ŠOS je financirana iz javnih sredstev (koncesijska dajatev na študentsko delo in določila ZUJF-C). ŠOS je zato potrebno podvreči določilom Zakona o javnem naročanju, kar bo zagotovilo dosledno spoštovanje načel učinkovitosti, gospodarnosti, transparentnosti in namenske porabe sredstev pri postopkih podeljevanja poslov in sklepanja pogodb.

3. Volitve na večini študentskih organizacij univerz potekajo neustrezno, nastale nepravilnosti pa niso sankcionirane. Posledično je volilna udeležba na študentskih organizacijah porazna. Predlagane spremembe urejajo volilno kampanjo po vzoru državnih predpisov in s tem omogočajo transparentne volitve, ki so osnova vsake demokratične družbene ureditve.

4. Spremembe ZSkuS predvidevajo smiselno uporabo nekaterih določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pri poslovanju ŠOS. Poleg tega novela predvideva prepoved opravljanja vodstvenih funkcij vsem pravomočno obsojenim osebam. Prepoved vključuje tako študentske organizacije, kot pravne osebe pod prevladujočim vplivom študentskih organizacij (npr. zavodi in fundacije).

5. Novela ZSkuS študentskim organizacijam po novem dovoljuje ustanavljanje javnih zavodov. Po dvajsetih letih je s tem omogočena sistemska ureditev odnosa med zasebnopravnimi zavodi in javnopravnimi študentskimi organizacijami. Javni zavodi bi močno izboljšali transparenosti, smotrnost ter namenskost poslovanja entitet študentskih organizacij.

6. PREDLOG SPREMEMB NE POSEGA V AVTONOMNOST POLITIČNEGA ODLOČANJA NITI V AVTONOMNOST PORABE SREDSTEV ŠOS. UVAJA LE TRANSPARENTNO IN NAMENSKO PORABO JAVNIH SREDSTEV TER TRANSPARENTNO VOLILNO KAMPANJO V PREDSTAVNIŠKI ORGAN ŠOS.

Deli članek
,