Dogodki ŠOUL le za študentsko politično elito


Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOUL), ki sredstva skoraj v celoti prejema iz naslova dajatev pri posredovanju študentskega dela, z njimi poleg lastnega delovanja in delovanja zavodov iz družine ŠOUL (so)financira tudi projekte svojih resorjev in stalnih dejavnosti ter projekte posameznih študentskih organizacij visokošolskih zavodov (ŠOVZ)*. Preko teh projektov se najbolj neposredno uresničujejo interesi in pravice študentov, ki naj bi se dejavnosti neposredno udeleževali.

*ŠOVZ-ji so področne enote ŠOUL na vseh fakultetah UL, ki za izvajanje projektov študentov prejemajo denar neposredno od ŠOUL.

ŠOUL je preko projektov ŠOVZ izvedbo storitev naročala tudi pri različnih študentskih društvih. V obdobju revizije računskega sodišča (1. 1. 2020 – 30. 6. 2022) je v ta namen plačala 27.910 € Društvu Povezani ter 2.796 € društvu Združenje avtonomnih študentskih skupin – Modro za študente. Pod nazivi obeh društev delujeta tudi koalicijska poslanska kluba v Študentskem zboru ŠOUL, najvišjemu predstavniškemu telesu študentov, v katerega so poslanci izvoljeni za dobo dveh let. Koalicijski študentski funkcionarji zaradi ohranjanja lastnih privilegijev že dobro desetletje dopuščajo, da je odločanje o porabi študentskega denarja znotraj ŠOUL netransparentno, nedemokratično in vodeno glede na interese študentske elite, namesto da bi upoštevalo dejanske potrebe in bremena študentov.

Dogodki, ki jih financira ŠOUL preko projektov ŠOVZ-jev, morajo biti skladno s poslanstvom organizacije namenjeni vsem študentom posameznih visokošolskih zavodov. Revizija ugotavlja, da je ŠOUL kršila ta pravila, saj je nekatere dogodke izvajala le za ožje skupine udeležencev, ki so bili v nekaterih primerih že vnaprej določeni.

Na Naravoslovnotehniški fakulteti so bile s 450 €, ki jih je Študentska organizacija NTF plačala društvu Modro za študente, izvedene tri delavnice, vse za zaprt krog istih 10 udeležencev. Na Fakulteti za upravo je poslanski klub Društvo Povezani na podoben način prejel 1.000 € za izvedbo piknika, za katerega je bilo že v prijavnem obrazcu navedeno, da je namenjen le članom tega društva na fakulteti in ne celotni populaciji študentov te fakultete. V obeh primerih je ŠOUL kljub onemogočeni udeležbi vseh študentov stroške izvedbe poravnala. To sta le dva primera netransparentnosti v krogih študentske politike, ki se pridružujeta množici številnih drugih odmevnih afer osebnega okoriščanja peščice z denarjem, ki ga ŠOUL prejema od dela vseh študentov.

Vseh aktivnosti, ki jih je (so)financirala, ŠOUL ni objavila na svoji uradni spletni strani. Računsko sodišče ocenjuje, da s tem ni bila zagotovljena enaka obravnava vseh študentov, ki ne spremljajo Facebook strani resorjev in ŠOVZ-jev. ŠOUL s tem ni zagotovila, da bi bili o aktivnostih preko javne objave obveščeni vsi študenti, zaradi česar se jih tudi niso mogli udeležiti.

Z dodeljevanjem sredstev za aktivnosti, ki so namenjene omejenemu in zaprtemu krogu udeležencev, ŠOUL zagotovo ne uresničuje interesov in pravic vseh študentov, ampak daje prednost interesom peščice študentskih funkcionarjev in z njimi povezanih oseb.

Deli članek
,