Medicinska fakulteta


Skupščine in participativni proračun

Vključenost študentov v procese odločanja je eden izmed naših ključnih ciljev v naslednjih dveh letih. Trenutno obstoječi akti ŠOU ne zavezujejo Upravnih odborov Študentskih organizacij visokošolskih zavodov (v nadaljevanju UO ŠOVZ), da morajo seje potekati z možnostjo glasovanja vseh udeležencev, ki se jih udeležijo. Študentje, ki niso izvoljeni na funkcije, so tako prikrajšani odločevanja o za njih pomembnih vprašanjih, kot je na primer financiranje lokalnih projektov in druga fakultetna ter širša družbena vprašanja, ki se zanje relevantna. Ta prikrajšanost je sporna. Študentje morajo imeti pravico soodločati o financiranju projektov, saj velika večina sredstev, s katerimi razpolaga ŠOU in s tem ŠOVZ-ji, prihaja iz obdavčitve študentskega dela. Študentje sami financiramo ŠOU, zato je edino smiselno, da o tem odločamo vsi skupaj.

S tem smo mi na naši fakulteti spomladi 2014 prekinili in organizirali skupščine, na katerih je vsakdo imel možnost tako sodelovanja v razpravi kot tudi glasovanja o financiranju projektov. Prav tako se je predstavilo projektno poročilo za prejšnje leto, praksa, ki je v veliki meri tuja drugim ŠOVZ-jem. To prakso imamo namen nadaljevati in jo še razširiti.
Ključno za to, da lahko študentje sodelujejo v procesih odločanja o dogajanjih na ŠOU in širših vprašanjih, ki jih zadevajo, je, da so ažurno obveščeni o dogajanju tako na ŠOU kot na državni ravni. Tako bi bilo nujno, da na skupščinah poslanci poročajo o dogajanju v Študentskem zboru in Predsedstvu ŠOU. Študentje bodo tako imeli pregled nad dogajanjem kar je prvi korak za to, da so lahko tudi aktivno vključeni v delovanje organizacije. Hkrati bi bili dolžni poročati tudi o aktualnem dogajanju na državni ravni, ki zadeva študente in mlade, kot so spreminjanje zakonov o visokem šolstvu, o štipendijah, o študentskem deli in drugih relevantnih procesih. Za našo fakulteto bo relevantna tudi reforma zdravstvenega sistema in zaposlovanja mladih zdravnikov.
Poleg tega je potrebno spodbujanje vključevanja in predlaganja stvari o katerih bi študentje želeli razpravljati. Le skozi razpravo, v katero smo vključeni vsi, lahko ugotovimo, kaj želimo narediti in spremeniti ter kako to izpeljati.

Demokratizacija univerze

Zavzemali se bomo za enakovredno obravnava študentov in profesorjev pri kršitvah ter za demokratizacijo univerze, kot je večja zastopanost študentov v senatu in upravnem odboru, študentski veto v upravnem odboru, zavezujoča študentska mnenja pri habilitacijah.

Nadaljnje podpiranje drugih kvalitetnih projektov

Medicinska fakulteta je ena izmed obštudijsko najbolj aktivnih fakultet Univerze v Ljubljani. Kot do sedaj bomo tudi v prihodnje podpirali različne kvalitetne projekte študentov naše fakultete.

Interesno področje izobraževanja

Okrogle mize
Z okroglimi mizami, na katerih bi sodelovali strokovnjaki z različnih področij, želimo odpreti razpravo o različnih vprašanjih, relevantnih za študente. Tako imamo v načrtu organizacijo vsaj treh okroglih miz letno. Okvirne teme, katere jih želimo odpreti so: družbeno-ekonomski razlogi za manjše zaposlovanje zdravnikov ob dejstvu, da jih v splošnem primanjkuje; študentsko organiziranje; stanje javnega zdravstva na evropski periferiji. Seveda smo odprti tudi za druge predloge in iniciativo s strani študentov.
Filmski večeriVsak mesec bi organizirali vsaj en filmski večer. Ideja filmskega večera ni samo suhoparen ogled filmov, po katerem nato vsi odidejo domov, ampak bi vsakem filmu sledila vodena diskusija, ki bi jo vodil nekdo izmed študentov ali profesor. Teme filmov bi bile zelo različne, od družbene problematike, do zdravstvene problematike, medicinske etike in drugih. Kot pri drugih projektih bi tudi tu spodbujali vključevanje študentov, ki bi s svojimi predlogi organizirali svoj filmski večer, mi pa jim lahko nudimo organizacijsko ali drugo pomoč.
Kirurško šivanje
Kot v zadnjih dveh letih bi tudi sedaj organizirali tečaj osnovnih kirurških tehnik, ki študentom pomagajo, da na vaje iz kirurgije pridejo z osnovnim znanjem. Tečaj bi potekal pod vodstvom mentorja kirurga s pomočjo študentov demonstratorjev.
Šahovski turnir
Šah je ena izmed najpopularnejših iger v naši kulturi, prav tako pa je popularna med študenti naše fakultete. Zato bi organizirali vse fakultetni šahovski turnir, če pa bi bil interes za redno igranje velik, bi nadalje organizirali redne šahovske večere.

Interesno področje športa in turizma

Športna skupina
Prek Univerze v Ljubljani je organiziranih že veliko športnih aktivnosti, kot so razni ekipni športi, fitnes ali plavanje. Mi predlagamo ustanovitev športne skupine MF, ki bi se ukvarjala z različnimi športi, glede na dogovor med njenimi člani. Ideja je, da bi v skupini, ki bi se srečevala vsaj enkrat na teden, vsakokrat nekdo drug izmed članov pripravil program vadbe. Tako bi lahko kombinirali tek v Tivoliju s treningom na fitnes napravah ob poti na Rožnik ali pa se skupina dogovori, da gre naslednji teden kolesariti okoli Ljubljane.

Interesno področje kulture in založništva

Bralni krožek

Tudi pri tem projektu je ključna aktivna participacija študentov. Organizirali bi redne bralne krožke, katerih vsebina pa bi se prilagodila glede na želje tistih, ki bi krožek obiskovali. Tri ključne iztočnice oziroma področja, ki bi jih lahko obravnavali so družbeno-kritična literatura, leposlovje in psihoterapija. Glede na zainteresiranost bi se nato odločili za eno ali več izmed naštetih, lahko pa bi se lotili tudi teme, ki bi jo predlagal kdo izmed študentov. Pri družbeno-kritični literaturi bi se ukvarjali z osnovnimi besedili, ki teoretsko niso preveč zahtevna in lahko razumljiva tudi tistim, ki nimajo predznanja o tematiki.

Interesno področje mednarodnega sodelovanja

Navezava stikov s sorodnimi društvi v tujini

Povezovali se bomo s sorodnimi društvi in organizacijami v tujini ter z njimi organizirali dogodke.
Deli članek
,