Pogostitve za funkcionarje ŠOUL


Računsko sodišče je v reviziji učinkovitosti poslovanja Študentske organizacije Univerze v Ljubljani ugotovilo, da je do kršitev prišlo tudi v zvezi s stroški reprezentance*, torej tistimi stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja z gosti in zunanjimi partnerji. V revidiranem obdobju (1. 1. 2020 – 30. 6. 2022) je bilo teh stroškov v znesku 43.847 €. Šlo je predvsem za pogostitve.

*reprezentanca pomeni dejavnost znotraj poslovanja, namenjeno povečevanju ugleda, priznavanja poslovnih dosežkov, navadno v obliki poslovnih, družabnih stikov

V reviziji je bilo ugotovljeno, da ŠOUL ni upoštevala zahtev, h katerim je zavezana kot prejemnica sredstev iz koncesijske dajatve pri posredovanju študentskega dela, saj računom ni priložila seznama povabljenih gostov ali poslanih vabil z opredelitvijo namena pogostitve. Del stroškov reprezentance so za ŠOUL predstavljale tudi pogostitve zaposlenih oziroma sodelavcev ŠOUL, česar pa ni mogoče uveljavljati kot stroškov reprezentance, saj to niso pogostitve za goste oziroma zunanje partnerje.

Računsko sodišče ocenjuje, da “stroški pogostitev za zaposlene in sodelavce ŠOUL niso bili nujni za delovanje in izvajanje nalog ter projektov ŠOUL, s tovrstno porabo pa se je zmanjševal tudi obseg sredstev, ki bi jih ŠOUL morala nameniti za izvajanje projektov v korist študentov”.

Netransparentne prakse ŠOUL le odražajo mačehovski odnos, ki ga imajo vladajoči funkcionarji znotraj struktur Študentske organizacije do študentov in študentk. Če vzamemo količino sredstev, ki so bila namenjena reprezentanci oziroma pogostitvam, in jih postavimo v kontekst ostalih proračunskih postavk v finančnem proračunu, ugotovimo, da gre za veliko vsoto denarja. Za primerjavo lahko navedemo, da je v letnem finančnem proračunu za leto 2023/2024 pripravi vsebinskih izhodišč in analiz stanja na področju visokega šolstva namenjenih le 16.000 €.

Deli članek
,